Systém evidence kontaminovaných míst

Integrovaná databáze informací o starých ekologických zátěžích, resp. kontaminovaných místech

Základem struktury a původního software této databáze je databáze SESEZ (Systém evidence starých ekologických zátěží). Nově vytvořená databáze „Systém evidence kontaminovaných míst“ (SEKM), resp. aktualizovaná verze této databáze z roku 2010 SEKM v.2.0 představuje integrované, jednotné datové a softwarové prostředí a zpřístupnění těchto dat veřejnosti.

Součásti integrované databáze:
Současná podoba databáze je výsledkem řešení projektu MŽP č. VaV SP/4h3/168/07„Zhodnocení struktury stávající databáze starých ekologických zátěží, definování kritérií pro hodnocení jejich vlivu na ŽP a pro stanovení priorit jejich odstraňování s důrazem na brownfields“. Došlo k rozšíření a úpravě struktury databáze. Nyní se jedná o otevřený systém evidence kontaminovaných míst, kde je rovněž možné hodnocení priorit a dále vedení evidence ekologické újmy. SEKM sestává z grafické mapové části a části atributové (textové, položkové).

Databázi je možné prohlížet po přihlášení se jako "veřejnost" na www.sekm.cz.

Na adrese databáze SEKM jsou volně k dispozici:

  • informace o jednotlivých lokalitách,
  • software určený pro plnění databáze,
  • podrobnější informace ke struktuře databáze a help.

Poskytnutí plné verze dat pro nekomerční účely: (PDF, 41 kB ) - žádost se podává písemně řediteli odboru environmentálních rizik a ekologických škod, nedílnou součástí žádosti musí být licenční ujednání podepsané a orazítkované statutárním zástupcem žadatele.

Postup plnění databáze (ZIP, 4 MB ) - se řídí podle aktuálního metodického pokynu MŽP.