Světová meteorologická organizace (WMO)

logo WMO

Světová meteorologická organizace (World Meteorological Organization – WMO) je specializovanou mezivládní organizací OSN pro meteorologii, klimatologii, hydrologii a související obory, jež vznikla v roce 1950 transformací z bývalé Mezinárodní meteorologické organizace.
WMO se zabývá stavem a chováním zemské atmosféry, jejími interakcemi s oceány a výsledným rozdělením vodních zdrojů a klimatem. Prostřednictvím svých vědeckých a technických programů napomáhá členským státům vypořádávat se se současnými i nově vnikajícími meteorologickými, klimatickými a hydrologickými problémy a přispívá k prevenci katastrof. WMO koordinuje a zabezpečuje mezinárodní výměnu zejména meteorologických a hydrologických dat, která jsou důležitá mj. pro předpovědní a výstražnou službu, a svými aktivitami tak výrazně přispívá k zajištění ochrany a bezpečnosti společnosti, hospodářství a životního prostředí svých členských států. WMO v této oblasti významně spolupracuje s dalšími institucemi systému OSN, např. společně s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) dlouhodobě podporuje aktivity Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a koordinuje činnost Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC).

K zakládajícím členům WMO, která má v současné době 187 členských zemí, patřila i Československá republika. Česká republika je členem organizace od roku 1993 (usnesení vlády č. 699/1992). Stálým zástupcem ČR ve WMO je ředitel
Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Aktivity ČR ve WMO jsou zaměřeny zejména na predikci povodní, sucha a změn klimatu.