Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR

Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR z roku 2015 obsahuje zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu v jednotlivých oblastech zájmu/sektorech prezentovaných ve Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, včetně ekonomických analýz.

Tato studie byla v roce 2019 aktualizována, a to v návaznosti na aktualizaci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. Cílem Aktualizace Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR je zejména podrobná analýza rizik doprovázejících změnu klimatu na území České republiky. Tato analýza zahrnuje mimo jiné identifikaci rizik, jejich kvantifikaci a členění na základní tematické oblasti (lesní hospodářství, zemědělství, vodní hospodářství, biodiverzita, zdraví a hygiena, urbanizovaná krajina, cestovní ruch, průmysl a energetika, doprava, mimořádné události). Dalším z cílů aktualizované studie je určení nejvýznamnějších rizik, predikce jejich budoucího vývoje a identifikace nejvíce zranitelných oblastí, ať už z hlediska geografického, tak i společenského. Současně jsou obsaženy ekonomické souvislosti rizik a adaptačních opatření na změnu klimatu.

Stáhněte si...