Strategické dokumenty v gesci MŽP

 • Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020-2030 (PDF, 870 kB) se věnuje závažných problémům, které ohrožují populace volně žijících živočichů včetně zvláště chráněných druhů, ale i zdraví člověka. Jedná se o (1) nelegální otravy volně žijících živočichů (2) další způsoby nelegálního zabíjení volně žijících živočichů, (3) pesticidy (zejména insekticidy a rodenticidy) a (4) veterinární léčivé přípravky. Účelem strategie je vytvořit rámec pro prevenci a řešení případů nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v ČR pro období let 2020-2030. Strategie byla schválená usnesením vlády č. 13 dne 6. ledna 2020.
 • Strategický rámec Česká republika 2030 je strategickým rámcem, který udává směr, jímž by se rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštích desetiletích. Jeho naplnění by mělo zvýšit kvalitu života v České republice a nasměrovat naši zemi k rozvoji, který bude udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce. Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni. Dokument byl schválen usnesením vlády č. 292 z 19. 4. 2017.
 • Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 rozpracovává Strategický rámec Česká republika 2030. Plán představuje soubor opatření a doporučení, kterými má být vize zmíněného strategického rámce uvedena do praxe a zároveň je prvním krokem v provázání cílů onoho strategického rámce s dalšími strategickými a koncepčními materiály veřejné správy. Samotný Strategický rámec Česká republika 2030 (schválený usnesením vlády č. 292 ze dne 19. dubna 2017) je zastřešujícím a tematicky průřezovým dokumentem, který udává směr rozvoje země pro příští desetiletí s cílem zvyšovat kvalitu života obyvatel ČR při respektování principů udržitelného rozvoje. Za tímto účelem formuluje v šesti klíčových oblastech 27 strategických cílů rozdělených do 97 specifických cílů. Ty byly stanoveny s ohledem na vyvážené zastoupení ekonomické, sociální a environmentální složky rozvoje a z hlediska přínosů pro občany a kvalitu života jejich i budoucích generací. Dokument byl schválen usnesením vlády č. 669 z 17. 10. 2018.
 • Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020 je zastřešující strategický dokument, který vymezuje realizaci efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020. Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České republice, přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově. Aktualizace schválena usnesením vlády č. 1026 z 23.11.2016.
 • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (též Adaptační strategie) uvádí do kontextu adaptační opatření navrhovaná v rámci různých strategických sektorových dokumentů a doplňuje směry adaptačních opatření v oblastech, pro které taková opatření zpracována nebyla. Adaptační strategie ČR svým obsahem doplňuje připravovanou Politiku ochrany klimatu v ČR, jejímž předmětem jsou mitigační opatření. Dohromady oba tyto dokumenty umožňují komplexní přístup k problematice změny klimatu, k možnostem aktivního předcházení těmto změnám a ke zmírnění nebo eliminaci negativních dopadů na životní podmínky v ČR. Schváleno usnesení vlády č. 861 z 26.10.2015. Strategie je implementována Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu, který byl schválen usnesením vlády č. 34 z 16.1.2017
 • Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR je základní strategický dokument definující priority v oblasti ochrany a udržitelného využívání biodiverzity na území ČR. Příznivý stav biologické rozmanitosti je základním předpokladem pro to, aby ekosystémy poskytovaly základní statky a služby lidské společnosti. Proto je nutné chápat ochranu a udržitelné využívání biodiverzity jako jeden z klíčových pilířů udržitelného rozvoje České republiky. Strategie současně přispívá ke zvýšení širšího povědomí o významu biodiverzity a její adekvátní ochrany. Schválena usnesením vlády č. 193 z 9.3.2016.
 • Státní program ochrany přírody a krajiny ČR analyzuje stav přírodního a krajinného prostředí a formuluje dlouhodobé cíle a opatření nezbytná k jejich dosažení. Stanovuje úkoly pro zlepšení ochrany a udržitelného užívání krajiny v zájmu zachování jejích přirozených funkcí, úkoly pro správu chráněných území, ochranu druhů a úkoly v oblasti legislativních, ekonomických, informačních nástrojů i v oblasti práce s veřejností. Schválen usnesením vlády č. 1497 z 30.11.2009. V současnosti je připravována aktualizace.
 • Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR stanovuje priority v ochraně kvality ovzduší a ve snižování emisí, hodnotí stávající opatření ke zlepšení kvality ovzduší v lokalitách se zhoršenou kvalitou ovzduší a navrhuje dodatečná opatření a nástroje ke zlepšení kvality ovzduší a pro dosažení legislativou EU a ČR stanovených limitních hodnot koncentrací znečišťujících látek jak na úrovni celého státu, tak na úrovni zón a aglomerací. Strategie je zastřešujícím koncepčním dokumentem, na který navazuje Národní program snižování emisí České republiky a deset programů zlepšování kvality ovzduší zpracovaných pro 7 zón a 3 aglomerace. Schválena usnesením vlády č. 979 z 2.12.2015.
 • Národní program snižování emisí analyzuje stav a vývoj ovzduší v ČR, příčiny znečištění, emise znečišťujících látek z jednotlivých sektorů ekonomiky, scénáře vývoje znečišťování ovzduší, mezinárodní závazky ČR a jejich dodržování. Stanovuje postupy a opatření k nápravě stávajícího nevyhovujícího stavu ovzduší, cíle v oblasti snižování úrovně znečišťování ovzduší a lhůty k jejich dosažení. Schválen usnesením vlády č. 978 z 2.12.2015.
 • Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) stanovují opatření k dosažení požadované kvality ovzduší v době co možná nejkratší, a to na základě analýzy příčin znečištění ovzduší a scénáře kvality ovzduší se stávajícími opatřeními. PZKO navazují na opatření stanovená Národním programem snižování emisí ČR a představují tak zejména strategii zlepšení ochrany ovzduší na regionální úrovni. Programy zlepšování kvality ovzduší byly vydány ve Věstníku MŽP (ročník 2020 a 2021).
 • Politika ochrany klimatu v ČR představuje koncepci vlády ČR, která určuje základní (do roku 2020 a do roku 2030) a indikativní dlouhodobé (do roku 2040 a do roku 2050) cíle ČR v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a představuje tak dlouhodobou strategii nízkouhlíkového rozvoje ČR. Účelem Politiky je navrhnout efektivní a účinná opatření v odvětvích energetiky, konečné spotřeby energie, průmyslu, dopravy, zemědělství a lesnictví, nakládání s odpady, vědy a výzkumu a dobrovolných nástrojů, včetně jejich příspěvku ke snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a popsat trajektorie, které by směřovaly k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Schválena usnesením vlády č. 207 z 22.3.2017
 • Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 je klíčovým dokumentem pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obalovými odpady a výrobky s ukončenou životností. Cíli Plánu je předcházení vzniku odpadů a zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů. Plán se zaměřuje na upřednostnění způsobů nakládání s odpady podle celoevropské odpadové hierarchie a plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady. Součástí POH je i Program předcházení vzniku odpadů. Schválen usnesením vlády č. 1080 z 22.12.2014.
 • Program předcházení vzniku odpadů v ČR popisuje strategický a legislativní rámec, výchozí situaci v naplňování opatření a kroků souvisejících s problematikou předcházení vzniku odpadů a dále analyzuje situaci u vybraných toků odpadů, u kterých byla identifikována potřeba dalšího rozpracování předcházení vzniku odpadů. Závazná část Programu je součástí Plánu odpadového hospodářství ČR na období 2015 - 2024. Schválen usnesením vlády č. 869 z 27.10.2014.
 • Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025 představuje klíčový strategický dokument pro oblast environmentální výchovy v České republice. Cílem je rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, tedy jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nepříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí. Státní program podporuje rozvoj EVVO komplexně v celé šíři témat. Nově byla mezi klíčová témata mj. zařazena i změna klimatu. Do realizace Státního programu jsou vedle orgánů státní správy zapojeny také kraje, obce, města, školy, neziskové organizace, vzdělávací instituce atd. Státní program byl vládou schválen usnesením č. 652 ze dne 20. 7. 2016.

 • Koncepce MA21 v ČR 2012-2020 tvoří národní systémový rámec pro koordinovanou podporu a rozvoj místní Agendy 21, která je nástrojem pro zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni. Schválena usnesením vlády č. 30 z 11.1.2012. Koncepce je implementována Akčním plánem 2016-2018 ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v ČR 2012 – 2020 propojuje navrženými aktivitami národní a municipální úroveň a vytváří na místní úrovni optimální podmínky k udržitelnému rozvoji. Schválen usnesením vlády č. 312 z 11.4.2016.
 • Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2018 – 2023 je hlavním národním strategickým dokumentem pro plnění závazků uvedených v článku 7 této globální environmentální smlouvy. Cílem Úmluvy je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy perzistentních organických polutantů (POPs), tedy toxických látek schopných dlouhodobě setrvávat v životním prostředí, přenášet se na velké vzdálenosti a kumulovat se v živých organismech. Úmluva upravuje výrobu (zamýšlenou i nezamýšlenou), použití, dovoz a vývoz POPs uvedených v přílohách. V pořadí již třetí NIP vyhodnocuje plnění předchozích aktivit v souvislosti s POPs v ČR. Byl doplněn o akční plány pro látky, které byly v letech 2013 - 2015 nově zařazeny do Stockholmské úmluvy (hexabromcyklododekan, hexachlorbutadien, polychlorované naftaleny, pentachlorfenol jeho soli a estery). Schválen usnesením vlády č. 553 z 24. 7. 2017.
 • Koncepce environmentální bezpečnosti 2015-2020, s výhledem do 2030 poskytuje komplexní pohled na environmentální bezpečnost zahrnující jak přírodu, tak lidskou společnost a její aktivity, a také propojení časového horizontu krizového řízení a časového horizontu dosahování udržitelnosti a adaptace na klimatickou změnu. Koncepce byla připravena s cílem omezit riziko vzniku krizových situací (katastrof) vyvolaných interakcí životního prostředí a společnosti (vedle katastrof antropogenního a přírodního původu také teroristické činy), snížení dopadů krizových situací, pokud se jim nepodařilo zabránit, a zvýšení environmentální bezpečnosti. Schválena usnesením Bezpečnostní rady státu č.11 z 19.1.2016.
 • Národní plány povodí Labe, Odry, Dunaje stanovují cíle a opatření pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, a pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability krajiny. Plány povodí jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení. Schváleny usnesením vlády č. 1083 z 21.12. 2015 z 21.12. 2015.
 • Plán pro zvládání povodňových rizik (pro povodí Labe, Dunaj, Odra) slouží především pro územní plánování a vodoprávní řízení. Obsahují opatření, která vedou ke snižování povodňových rizik a naplňování cílů uvedených ve Směrnici 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a také jako podklad pro výkon veřejné správy. Schváleny usnesením vlády č.1082 z 21.12. 2015.
 • Koncepce ochrany před následky sucha se zaměřuje na strategické cíle vodního hospodářství pro ochranu před suchem. Definuje 5 základních a rovnocenných pilířů, které jsou v další části rozvedeny do konkrétních opatření, kterými je možné nepříznivé důsledky sucha (a nedostatku vody) zmírnit nebo dokonce zcela eliminovat. Opatření vedou k vytvoření jednotné komunikační platformy k suchu, k posílení nebo vytváření nových vodních zdrojů, ke zvýšení objemu vody v půdě a v celé ploše krajiny, což přispěje jak k posílení půdní vláhy, tak k udržení delšího období dostatečného základního odtoku nezbytného pro zachování dostatečných průtoků ve vodních tocích a k zodpovědnému hospodaření s vodou. Schválena usnesením vlády č. 528 z 24.7.2017.
 • Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření stanovuje způsoby realizace preventivních protipovodňových opatření po roce 2013, včetně postupů optimalizace výběru jednotlivých opatření. Do systému protipovodňových opatření jsou zařazena také opatření v krajině i nové požadavky evropské legislativy. Schválena usnesením vlády č. 799 z 10.11.2010.
Stáhněte si...