Strategické dokumenty

Národní program snižování emisí
Programy zlepšování kvality ovzduší
Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR

Národní program snižování emisí

Mezi základní strategické dokumenty v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší patří „Národní program snižování emisí České republiky“ (dále jen „NPSE“). Program byl zpracován na základě § 8 a přílohy č. 12 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. NPSE schválila vláda svým usnesením č. 978 ze dne 2. prosince 2015. Následně byla pak usnesením vlády č. 917 ze dne 16. prosince 2019 přijata aktualizace tohoto programu (dále jen „Aktualizace NPSE“). NPSE plní roli národního programu omezování znečištění ovzduší, jehož zpracování požaduje evropská legislativa, konkrétně článek 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší (PDF, 500 kB). Aktualizace NPSE splňuje všechny požadavky jmenované směrnice. Mezi její hlavní cíle patří dosažení nových závazků stanovených legislativou EU k roku 2020, 2025 a 2030 prostřednictvím stanovených opatření ke snižování emisí vybraných látek znečišťujících ovzduší.

Aktualizace NPSE ponechala prioritní opatření NPSE z roku 2015 v platnosti. To je provedeno zachováním příslušných části usnesení vlády č. 978/2015 i nadále v platnosti.

NPSE obsahuje aktuální analýzu stavu a vývoje kvality ovzduší v ČR, příčiny znečištění, emise znečišťujících látek z jednotlivých sektorů ekonomiky, scénáře vývoje znečišťování ovzduší, národní závazky ČR a jejich dodržování.

NPSE stanovuje zejména opatření ke snížení množství emisí některých znečišťujících látek do ovzduší a tedy i k nápravě nevyhovujícího stavu ovzduší. Uvedená opatření byla navržena na základě analýz a projekcí dalšího vývoje emisí. Jsou zaměřena na klíčové sektory, ve kterých je požadované snížení emisí možné efektivně dosáhnout. Mezi tyto sektory patří zejména lokální vytápění domácností, energetika, doprava a zemědělství.

V rámci přípravy Aktualizace NPSE byla provedena veřejná konzultace, která se uskutečnila ve dvou kolech v lednu 2019 a v červenci 2019. Ministerstvo životního prostředí obdrželo řadu podnětů a připomínek. K průběhu jednotlivých kol veřejné konzultace a k vypořádání a zohlednění připomínek a námětů byly zpracovány zprávy, které jsou k dispozici ke stažení níže.

Aktualizace NPSE byla posouzena ve zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dle závěru zjišťovacího řízení vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 19. 11. 2019 (č. j. MZP/2019/710/9722) nemá Aktualizace NPSE významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebyla proto posuzována dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Veškerá dokumentace ke zjišťovacímu řízení je k dispozici ke stažení v informačním systému SEA České informační agentury životního prostředí (CENIA).

 

Programy zlepšování kvality ovzduší

Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) vydává MŽP ve spolupráci s krajským úřadem a obecním úřadem v případě překročení imisního limitu stanoveného v bodě 1 a 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší. PZKO se vydávají zvlášť pro každou zónu a aglomeraci dle přílohy č. 3 zákona o ochraně ovzduší. Cílem programu je stanovit opatření k dosažení požadované kvality ovzduší v době co možná nejkratší. PZKO stanovují opatření zejména na regionální a lokální úrovni. Společně s Národním programem snižování emisí ČR se jedná o základní strategické dokumenty zlepšování kvality ovzduší.

Programy zlepšování kvality ovzduší vydalo MŽP v roce 2016 pro všechny zóny a aglomerace ČR. Pro podporu jejich implementaci byla zřízena zvláštní pracovní skupina, které se účastní vybraní gestoři opatření. Cílem pracovní skupiny je monitorovat postup plnění opatření a pomáhat odstraňovat identifikované realizační bariéry. Statut pracovní skupiny a zápisy z jednání jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu.

MŽP momentálně zpracovává ve spolupráci s ČHMÚ, kraji a obcemi aktualizaci programů zlepšování kvality ovzduší pro horizont 2020+. Podklady k aktualizaci a zápisy z veřejných a regionálních jednání v této věci naleznete níže.

Platné programy zlepšování kvality ovzduší 2016+

Pracovní skupina pro podporu implementace opatření stanovených v programech zlepšování kvality ovzduší

Aktualizace programů zlepšovaní kvality ovzduší 2020+

Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR

Kvalita ovzduší v České republice dlouhodobě nesplňuje požadavky stanovené národní a evropskou legislativou pro ochranu zdraví lidí a ekosystémů a vyvolává v zatížených oblastech významná zdravotní rizika pro jejich obyvatele. Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (dále jen „Strategie“) je zastřešujícím koncepčním dokumentem, který shrnuje výstupy Národního programu snižování emisí České republiky a 10 programů zlepšování kvality ovzduší zpracovaných pro 7 zón a 3 aglomerace. Strategie byla schválena dne 2. prosince 2015 usnesením vlády České republiky č. 979 a je podkladem pro financování opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší z fondů EU prostřednictvím operačních programů.