Strategické dokumenty

Národní program snižování emisí
Programy zlepšování kvality ovzduší
Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR

Národní program snižování emisí

Základní koncepční materiál v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší „Národní program snižování emisí České republiky“ (dále jen „NPSE“) je zpracován na základě § 8 a přílohy č. 12 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Dokument byl schválen dne 2. prosince 2015 usnesením vlády České republiky č. 978.

V NPSE je provedena analýza stavu a vývoje ovzduší v ČR, příčiny znečištění, emise znečišťujících látek z jednotlivých sektorů ekonomiky, scénáře vývoje znečišťování ovzduší, národní závazky ČR a jejich dodržování.

NPSE stanoví zejména opatření ke snížení množství emisí některých znečišťujících látek do ovzduší a tedy i k nápravě nevyhovujícího stavu ovzduší. Uvedená opatření jsou navrhována na základě analýz a projekcí dalšího vývoje emisí. Jsou zaměřena na klíčové sektory, ve kterých je požadované snížení emisí možné efektivně dosáhnout. Mezi tyto sektory patří zejména energetika včetně problematiky domácností, doprava a zemědělství.

V současné době je připravena Aktualizace NPSE, která akcentuje veškeré požadavky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a jejím hlavním cíle je navrhnout opatření k dosažení nových závazků stanovených legislativou EU k roku 2020, 2025 a 2030.

Stáhněte si...

 

Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR

Ministerstvo životního prostředí zpracovalo návrh Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR. Veřejnost se může zapojit do procesu aktualizace Národního programu snižování emisí ČR a zasílat ministerstvu návrhy a podněty k doplnění a úpravě návrhové části dokumentu. Veškeré náměty a návrhy přijímá MŽP ve formě níže přiložené tabulky na emailové adrese npse@mzp.cz.

Osobní data, která Ministerstvo životního prostředí v průběhu konzultace s veřejností získá (obvykle jméno, příjmení, emailová adresa), budou použita pouze pro účely zpracování aktualizace Národního programu snižování emisí ČR (pro případný zpětný kontakt) a budou uchována pouze do doby schválení aktualizovaného dokumentu vládou ČR.

Stáhněte si...

 

Programy zlepšování kvality ovzduší

Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) vydává MŽP ve spolupráci s krajským úřadem a obecním úřadem v případě překročení imisního limitu stanoveného v bodě 1 a 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší. PZKO se vydávají zvlášť pro každou zónu a aglomeraci dle přílohy č. 3 zákona o ochraně ovzduší. Cílem programu je stanovit opatření k dosažení požadované kvality ovzduší v době co možná nejkratší. PZKO stanovují opatření zejména na regionální a lokální úrovni. Společně s Národním programem snižování emisí ČR se jedná o základní strategické dokumenty zlepšování kvality ovzduší.

Programy zlepšování kvality ovzduší vydalo MŽP v roce 2016 pro všechny zóny a aglomerace ČR. Pro podporu jejich implementaci byla zřízena zvláštní pracovní skupina, které se účastní vybraní gestoři opatření. Cílem pracovní skupiny je monitorovat postup plnění opatření a pomáhat odstraňovat identifikované realizační bariéry. Statut pracovní skupiny a zápisy z jednání jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu.

MŽP momentálně zpracovává ve spolupráci s ČHMÚ, kraji a obcemi aktualizaci programů zlepšování kvality ovzduší pro horizont 2020+. Podklady k aktualizaci a zápisy z veřejných a regionálních jednání v této věci naleznete níže.

Platné programy zlepšování kvality ovzduší 2016+

Pracovní skupina pro podporu implementace opatření stanovených v programech zlepšování kvality ovzduší

Aktualizace programů zlepšovaní kvality ovzduší 2020+

Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR

Kvalita ovzduší v České republice dlouhodobě nesplňuje požadavky stanovené národní a evropskou legislativou pro ochranu zdraví lidí a ekosystémů a vyvolává v zatížených oblastech významná zdravotní rizika pro jejich obyvatele. Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (dále jen „Strategie“) je zastřešujícím koncepčním dokumentem, který shrnuje výstupy Národního programu snižování emisí České republiky a 10 programů zlepšování kvality ovzduší zpracovaných pro 7 zón a 3 aglomerace. Strategie byla schválena dne 2. prosince 2015 usnesením vlády České republiky č. 979 a je podkladem pro financování opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší z fondů EU prostřednictvím operačních programů.