Strategické dokumenty

Národní program snižování emisí
Programy zlepšování kvality ovzduší
Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR

Národní program snižování emisí

Základní koncepční materiál v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší „Národní program snižování emisí České republiky“ (dále jen „NPSE“) je zpracován na základě § 8 a přílohy č. 12 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Dokument byl schválen dne 2. prosince 2015 usnesením vlády České republiky č. 978.

V NPSE je provedena analýza stavu a vývoje ovzduší v ČR, příčiny znečištění, emise znečišťujících látek z jednotlivých sektorů ekonomiky, scénáře vývoje znečišťování ovzduší, národní závazky ČR a jejich dodržování.

NPSE stanoví zejména opatření ke snížení množství emisí některých znečišťujících látek do ovzduší a tedy i k nápravě nevyhovujícího stavu ovzduší. Uvedená opatření jsou navrhována na základě analýz a projekcí dalšího vývoje emisí. Jsou zaměřena na klíčové sektory, ve kterých je požadované snížení emisí možné efektivně dosáhnout. Mezi tyto sektory patří zejména energetika včetně problematiky domácností, doprava a zemědělství.

V současné době je připravena Aktualizace NPSE, která akcentuje veškeré požadavky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a jejím hlavním cíle je navrhnout opatření k dosažení nových závazků stanovených legislativou EU k roku 2020, 2025 a 2030.

Stáhněte si...

 

Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR

Ministerstvo životního prostředí zpracovalo návrh Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR .
K připravované Aktualizaci Národního programu snižování emisí ČR proběhly veřejné konzultace, které se uskutečnily ve dvou kolech v lednu 2019 a v červenci 2019.Ministerstvo životního prostředí obdrželo řadu podnětů a připomínek. K průběhu jednotlivých kol veřejné konzultace a k vypořádání a zohlednění přípomínek a námětů byly zpracovány zprávy, které jsou k dispozici ke stažení níže. Ministerstvo životního prostředí děkuje za zaslaná vyjádření a komentáře.

Vlastní dokument Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR je posuzován ve zjišťovacím řízení SEA. Jeho aktuální verze je k dispozici ke stažení v informačním systému SEA České informační agentury životního prostředí (CENIA).

Po skončení procesu SEA bude návrh Aktualizace Národního programu snižování emisí předložen k projednání vládě ČR.

 

Programy zlepšování kvality ovzduší

Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) vydává MŽP ve spolupráci s krajským úřadem a obecním úřadem v případě překročení imisního limitu stanoveného v bodě 1 a 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší. PZKO se vydávají zvlášť pro každou zónu a aglomeraci dle přílohy č. 3 zákona o ochraně ovzduší. Cílem programu je stanovit opatření k dosažení požadované kvality ovzduší v době co možná nejkratší. PZKO stanovují opatření zejména na regionální a lokální úrovni. Společně s Národním programem snižování emisí ČR se jedná o základní strategické dokumenty zlepšování kvality ovzduší.

Programy zlepšování kvality ovzduší vydalo MŽP v roce 2016 pro všechny zóny a aglomerace ČR. Pro podporu jejich implementaci byla zřízena zvláštní pracovní skupina, které se účastní vybraní gestoři opatření. Cílem pracovní skupiny je monitorovat postup plnění opatření a pomáhat odstraňovat identifikované realizační bariéry. Statut pracovní skupiny a zápisy z jednání jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu.

MŽP momentálně zpracovává ve spolupráci s ČHMÚ, kraji a obcemi aktualizaci programů zlepšování kvality ovzduší pro horizont 2020+. Podklady k aktualizaci a zápisy z veřejných a regionálních jednání v této věci naleznete níže.

Platné programy zlepšování kvality ovzduší 2016+

Pracovní skupina pro podporu implementace opatření stanovených v programech zlepšování kvality ovzduší

Aktualizace programů zlepšovaní kvality ovzduší 2020+

Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR

Kvalita ovzduší v České republice dlouhodobě nesplňuje požadavky stanovené národní a evropskou legislativou pro ochranu zdraví lidí a ekosystémů a vyvolává v zatížených oblastech významná zdravotní rizika pro jejich obyvatele. Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (dále jen „Strategie“) je zastřešujícím koncepčním dokumentem, který shrnuje výstupy Národního programu snižování emisí České republiky a 10 programů zlepšování kvality ovzduší zpracovaných pro 7 zón a 3 aglomerace. Strategie byla schválena dne 2. prosince 2015 usnesením vlády České republiky č. 979 a je podkladem pro financování opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší z fondů EU prostřednictvím operačních programů.