Státní politika životního prostředí ČR

Nová Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 vymezuje plán na realizaci efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020.

Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České republice, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově.

Státní politika životního prostředí je zaměřena na tyto tematické oblasti:
 • ochrana a udržitelné využívání zdrojů,
 • ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší,
 • ochrana přírody a krajiny,
 • bezpečné prostředí.

Jakožto člen Evropské unie bude ČR v oblasti životního prostředí klást důraz na plnění závazků plynoucích ze schválené environmentální legislativy EU a nadále bude aktivním a důvěryhodným partnerem při projednávání nových legislativních, nelegislativních a strategických dokumentů EU na všech úrovních projednávání ve strukturách EU.

ČR bude aktivně rozvíjet jak bilaterální, tak i multilaterální environmentální spolupráci, která bude napomáhat nejen řešení národních, regionálních a globálních problémů, ale i přispívat k uplatňování českých odborníků, zkušeností a k podpoře vývozu českých technologií souvisejících s ochranou životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že je nutné počítat s omezenými finančními zdroji ze státního rozpočtu, předpokládá se využít na realizaci navržených opatření především prostředky z fondů EU. Alokace finančních prostředků ze státního rozpočtu bude řešena v návaznosti na schválený rozpočet na příslušný rok.

Střednědobé vyhodnocení Státní politiky životního prostředí České republiky 2012 - 2020

Střednědobé vyhodnocení Státní politiky životního prostředí České republiky 2012 - 2020 bylo zpracováno v roce 2015 a předkládá řadu informací o plnění konkrétních úkolů v letech 2012-2015. Konstatuje, že zlepšování životního prostředí se v tomto období velmi zpomalilo a pro dosažení cílů stanovených v SPŽP bude třeba vynaložit v následujících letech více úsilí, prostředků a mediální publicity. Do roku 2015 byla zpracována řada strategických dokumentů souvisejících se SPŽP, které obsahují další úkoly pro dosažení cílů. V letech 2014–2015 byly akcelerovány investice z OPŽP 2007–2013 a podařilo se je účelně využít na ochranu ŽP. Nastavení OPŽP programového období 2014–2020 odpovídá prioritám SPŽP a bylo již úspěšně zahájeno vlastní vyhlašování výzev.

Z vybraných hlavních závěrů Střednědobého vyhodnocení SPŽP lze uvést, že:
 • ČR nadále snižuje emise skleníkových plynů i ostatních znečišťujících látek do ovzduší. I přes dlouhodobý pokles emisí se však kvalita ovzduší na území ČR zásadně nezlepšuje. Na pětině území byl v roce 2014 překročen imisní limit u minimálně jedné znečišťující látky. V těchto oblastech žilo více než polovina obyvatel ČR.
 • Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie se zvyšuje a energetická účinnost hospodářství dlouhodobě stoupá.
 • Stav útvarů povrchových i podzemních vod se zlepšuje velice pomalu.
 • Zábory zemědělské půdy mají spíše rostoucí trend a ohrožení půdy erozí se nesnížilo.
 • Pro Přírodu a krajinu ČR představují setrvalý problém doprava, intenzivní zemědělství a energetika, neboť přispívají k fragmentaci krajiny. Zároveň snižují schopnost krajiny vyrovnávat vnější tlaky a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce. Zlepšil se stav evropsky významných druhů, ale u původních ohrožených druhů dochází dlouhodobě k negativnímu vývoji. Evropsky významných přírodních stanovišť v ČR, které jsou v příznivém stavu, je stále málo.
 • Jsou realizována opatření pro předcházení rizik antropogenního i přírodního původu a minimalizaci dopadů krizových situací. Systémový přístup je zajištěn mimo jiné realizací Koncepce environmentální bezpečnosti, plánů pro zvládání povodňových rizik a od roku 2015 i Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.
Aktualizace Státní politiky životního prostředí

S ohledem na blížící se konec aktuální Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020 zahájilo MŽP v roce 2019 přípravu nového dokumentu, který navazuje na dosavadní úsilí o zlepšení a ochranu životního prostředí, zohledňuje nové výzvy a stanovuje cíle do roku 2030.

Nyní poskytujeme první návrh budoucí SPŽP na období 2020-2030 (PDF, 4 MB) široké veřejnosti s možností zaslat podněty k tomuto návrhu. Dokument je tematicky členěn do tří oblastí:

 • Životní prostředí a zdraví,
 • Nízkouhlíkové a oběhové hospodářství,
 • Příroda a krajina.

Tyto oblasti zahrnují dohromady 10 témat: Voda, Ovzduší, Rizikové látky, Hluk a světelné znečištění, Mimořádné události, Sídla, Přechod na nízkouhlíkové hospodářství, Přechod na oběhové hospodářství, Ekologicky funkční krajina a Zachování biodiverzity a přírodních a krajinných hodnot. Pro každé téma je formulován jeden strategický cíl dále členěný do specifických cílů s výčtem typových opatření, odpovědných ministerstev apod. Popis ekonomických, dobrovolných a dalších nástrojů nezbytných pro dosažení cílů SPŽP a příklady jejich použití je zařazen v části Průřezové nástroje.

V červenci 2020 proběhla 2. veřejná konzultace k návrhu nového strategického dokumentu „Státní politika životního prostředí 2020–2030, s výhledem do roku 2050“ (dále jen „SPŽP 2030“). Do veřejné konzultace se zapojilo celkem 65 subjektů. Nejvíce podnětů bylo vzneseno v sekcích Obecné připomínky a 1.1 Voda. Respondenti často zdůrazňovali nutnost osvěty obyvatel k šetrnějšímu chování, revize nastavení finančních nástrojů (např. pro snížení odběrů vody, využívání brownfieldů, změnu využívaných paliv) a environmentálně zaměřeného nastavení dotací. Kladli důraz na změnu klimatu a potřebu přizpůsobení se jí. Dále doporučovali lepší spolupráci mezi ministerstvy, přijímání dalších opatření v energetice a dalších oblastech.

MŽP děkuje všem respondentům za jejich účast na veřejné konzultaci. Všechny zaslané odpovědi, náměty i doporučení byly pečlivě zváženy a většina z nich byla promítnuta do textu tak, aby zůstal zachován smysl dokumentu. Celkové vyhodnocení 2. veřejné konzultace k SPŽP 2030 naleznete níže v sekci Stáhněte si.

Nová Státní politika životního prostředí ČR 2030 bude předložena ke schválení Vládě ČR do konce roku 2020.