Státní politika životního prostředí ČR

Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050

Zpracování materiálu „Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050“ (dále jen „SPŽP 2030“) vzešlo z usnesení vlády (UV) č. 1026 ze dne 23. 11. 2016, s termínem předložit ho vládě do 31. prosince 2020. Nový dokument byl schválen vládou ČR dne 11. 1. 2021. SPŽP 2030 navazuje na dlouhodobé úsilí MŽP o ochranu životního prostředí-více informací naleznete v rubrice "Historický vývoj SPŽP".

SPŽP 2030 formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR, zastřešuje problematiku životního prostředí v celém jejím rozsahu a stanovuje strategické směřování do roku 2030 s výhledem do roku 2050. SPŽP zohledňuje ostatní strategické dokumenty na národní, evropské i mezinárodní úrovni, legislativní dokumenty, principy udržitelného rozvoje a výsledky Vyhodnocení SPŽP 2012-2020, stejně tak jako každoroční hodnocení Zpráv o životním prostředí ČR. Dále byly zohledněny predikce externích vlivů, jako je sociodemografický vývoj, hospodářský vývoj, globální tlaky, ale i dopady současné virové pandemie COVID-19.

SPŽP je tematicky členěna na tři oblasti: Životní prostředí a zdraví, Nízkouhlíkové a oběhové hospodářství, Příroda a krajina, a 10 témat (1.1 Voda, 1.2 Ovzduší, 1.3 Rizikové látky, 1.4 Hluk a světelné znečištění, 1.5 Mimořádné události, 1.6 Sídla, 2.1 Přechod ke klimatické neutralitě, 2.2 Přechod na oběhové hospodářství, 3.1 Ekologicky funkční krajina, 3.2 Zachování biodiverzity a přírodních a krajinných hodnot).

Pro celý dokument SPŽP 2030 byla k roku 2050 formulována komplexní vize a dílčí vize k roku 2050 dle tří hlavních oblastí. Strategické a specifické cíle SPŽP jsou nastaveny do roku 2030. U každého specifického cíle jsou uvedeny návrhy typových opatření, která přispějí k dosažení těchto cílů.

V rámci monitoringu plnění SPŽP 2030 budou pravidelně sledovány indikátory a aktivity realizované jednotlivými gestory, a to skrze Zprávu o životním prostředí ČR a také nové Platformy pro monitoring plnění SPŽP 2030, jejíž členy budou gestoři a spolugestoři jednotlivých specifických cílů, zástupci Parlamentu ČR, akademické obce a nestátních organizací a sdružení. V roce 2025 bude publikováno vyhodnocení plnění cílů formou „Střednědobého vyhodnocení SPŽP 2030“. Cíle SPŽP budou plněny skrze typová opatření, jejichž příklady jsou uvedeny u jednotlivých strategických cílů. Konkrétní výběr a podoba typových opatření bude předmětem platných složkových a sektorových strategických dokumentů, které musí při své tvorbě cíle SPŽP zohledňovat a dále je rozpracovávat.

Proces přípravy dokumentu:

V roce 2019 MŽP zahájilo přípravu nového dokumentu Státní politiky životního prostředí, který navazuje na dosavadní úsilí o zlepšení a ochranu životního prostředí, zohledňuje nové výzvy a stanovuje cíle do roku 2030. Do příprav byla zahrnuta i široká veřejnost a to skrze dvě kola veřejné konzultace formou webového dotazníku (3/2019 a 7/2020).

V březnu 2019 vyhlásilo MŽP první veřejnou konzultaci SPŽP 2030 obecně k životnímu prostředí ČR. Během konzultace bylo přijato celkem 963 podnětů. Respondenti se zde vyjadřovali k 5 otázkám, které se týkaly zlepšení životního prostředí za posledních 25 let, nejpalčivějším problémům životního prostředí ČR, největším budoucím hrozbám pro životní prostředí, k nástrojům pro zlepšení životního prostředí a tématům, která zde chybí. Od respondentů zde byla také zaznamenána doporučení pro další období.

Do 2. veřejné konzultace k návrhu SPŽP 2030 se zapojilo celkem 65 subjektů. Nejvíce podnětů bylo vzneseno v sekcích Obecné připomínky a 1.1 Voda. Respondenti často zdůrazňovali nutnost osvěty obyvatel k šetrnějšímu chování, revize nastavení finančních nástrojů a environmentálně zaměřeného nastavení dotací. Kladli důraz na změnu klimatu a potřebu přizpůsobení se jí. Dále doporučovali lepší spolupráci mezi ministerstvy, přijímání dalších opatření v energetice a dalších oblastech.

MŽP děkuje všem respondentům za jejich účast na veřejných konzultací. Celková vyhodnocení konzultací k SPŽP 2030 naleznete níže v sekci „Stáhněte si“.