Státní politika životního prostředí ČR

Nová Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 vymezuje plán na realizaci efektivní ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020.

Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České republice, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově.

Státní politika životního prostředí je zaměřena na tyto tematické oblasti:
 • ochrana a udržitelné využívání zdrojů,
 • ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší,
 • ochrana přírody a krajiny,
 • bezpečné prostředí.

Jakožto člen Evropské unie bude ČR v oblasti životního prostředí klást důraz na plnění závazků plynoucích ze schválené environmentální legislativy EU a nadále bude aktivním a důvěryhodným partnerem při projednávání nových legislativních, nelegislativních a strategických dokumentů EU na všech úrovních projednávání ve strukturách EU.

ČR bude aktivně rozvíjet jak bilaterální, tak i multilaterální environmentální spolupráci, která bude napomáhat nejen řešení národních, regionálních a globálních problémů, ale i přispívat k uplatňování českých odborníků, zkušeností a k podpoře vývozu českých technologií souvisejících s ochranou životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že je nutné počítat s omezenými finančními zdroji ze státního rozpočtu, předpokládá se využít na realizaci navržených opatření především prostředky z fondů EU. Alokace finančních prostředků ze státního rozpočtu bude řešena v návaznosti na schválený rozpočet na příslušný rok.

Střednědobé vyhodnocení Státní politiky životního prostředí České republiky 2012 - 2020

Střednědobé vyhodnocení Státní politiky životního prostředí České republiky 2012 - 2020 bylo zpracováno v roce 2015 a předkládá řadu informací o plnění konkrétních úkolů v letech 2012-2015. Konstatuje, že zlepšování životního prostředí se v tomto období velmi zpomalilo a pro dosažení cílů stanovených v SPŽP bude třeba vynaložit v následujících letech více úsilí, prostředků a mediální publicity. Do roku 2015 byla zpracována řada strategických dokumentů souvisejících se SPŽP, které obsahují další úkoly pro dosažení cílů. V letech 2014–2015 byly akcelerovány investice z OPŽP 2007–2013 a podařilo se je účelně využít na ochranu ŽP. Nastavení OPŽP programového období 2014–2020 odpovídá prioritám SPŽP a bylo již úspěšně zahájeno vlastní vyhlašování výzev.

Z vybraných hlavních závěrů Střednědobého vyhodnocení SPŽP lze uvést, že:
 • ČR nadále snižuje emise skleníkových plynů i ostatních znečišťujících látek do ovzduší. I přes dlouhodobý pokles emisí se však kvalita ovzduší na území ČR zásadně nezlepšuje. Na pětině území byl v roce 2014 překročen imisní limit u minimálně jedné znečišťující látky. V těchto oblastech žilo více než polovina obyvatel ČR.
 • Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie se zvyšuje a energetická účinnost hospodářství dlouhodobě stoupá.
 • Stav útvarů povrchových i podzemních vod se zlepšuje velice pomalu.
 • Zábory zemědělské půdy mají spíše rostoucí trend a ohrožení půdy erozí se nesnížilo.
 • Pro Přírodu a krajinu ČR představují setrvalý problém doprava, intenzivní zemědělství a energetika, neboť přispívají k fragmentaci krajiny. Zároveň snižují schopnost krajiny vyrovnávat vnější tlaky a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce. Zlepšil se stav evropsky významných druhů, ale u původních ohrožených druhů dochází dlouhodobě k negativnímu vývoji. Evropsky významných přírodních stanovišť v ČR, které jsou v příznivém stavu, je stále málo.
 • Jsou realizována opatření pro předcházení rizik antropogenního i přírodního původu a minimalizaci dopadů krizových situací. Systémový přístup je zajištěn mimo jiné realizací Koncepce environmentální bezpečnosti, plánů pro zvládání povodňových rizik a od roku 2015 i Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.
Aktualizace Státní politiky životního prostředí

S ohledem na blížící se konec aktuální Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020 zahájilo MŽP v roce 2019 přípravu nového dokumentu, který naváže na dosavadní úsilí o zlepšení a ochranu životního prostředí, zohlední nové výzvy a stanoví cíle do roku 2030, popř. 2050.

Harmonogram přípravy Státní politiky životního prostředí:
 • březen 2019 – zapojení veřejnosti na vymezení problémů a příležitostí ochrany životního prostředí
 • do července 2019 – zpracování analytických podkladů a příprava analytické části
 • červenec – prosinec 2019 – formulace cílů ochrany životního prostředí a zpracování návrhové části
 • rok 2020 – finalizace dokumentu a schvalovací procedury

Nová Státní politika životního prostředí ČR bude předložena ke schválení Vládě ČR do konce roku 2020.

Výstup veřejné konzultace k nové SPŽP 2020-2030

Do veřejné konzultace k přípravě SPŽP, která proběhla v březnu 2019 formou webového dotazníku, se zapojilo celkem 963 respondentů. Shrnutí došlých odpovědí je uveřejněno v dokumentu v sekci Stáhněte si. MŽP děkuje všem respondentům za jejich účast na veřejné konzultaci.