Státní geologická služba

Většina vyspělých zemí má státní geologické služby, které jsou ustanoveny jako objektivní orgány. Podle § 19 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní správy pro výkon státní geologické služby Ministerstvo životního prostředí.

Pro výkon státní geologické služby zřídilo Ministerstvo životního prostředí na základě ustanovení §17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, Českou geologickou službu. Tentýž paragraf v odstavci 1 stanovuje, že se výkonem státní geologické služby shromažďují a poskytují údaje o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích.

Dle zřizovací listiny jsou předmětem činnosti České geologické služby zejména:
 • Geologický výzkum území ČR – orientovaný základní výzkum, aplikovaný geologický výzkum, tvorba základních geologických, odvozených a účelových map území ČR.
 • Výzkum využití a ochrany přírodních nerostných zdrojů se zřetelem k zachování ekologické rovnováhy přírodního prostředí a lidské činnosti.
 • Získávání, dokumentace a vyhodnocování geologických informací a poskytování odborné podpory pro rozhodování ve věcech státního a veřejného zájmu.
 • Zabezpečování činnosti archivu zvláštního významu.
 • Vykonávání funkce archivního, dokumentačního, informačního a studijního centra pro poskytování geologických informací o území ČR veřejnosti.
 • Shromažďování, trvalé uchovávání, odborné zpracovávání a zpřístupňování výsledků provedených geologických prací fyzickými a právnickými osobami na území České republiky s cílem umožňovat jejich využití odbornou veřejností zejména pro
  • potřeby vědy,
  • potřeby péče o životního prostředí,
  • účely ochrany a rozvoje nerostných zdrojů,
  • účely územního plánování,
  • tvorbu surovinové politiky státu a využívání surovinové základny státu,
  • usměrňování a řízení geologického průzkumu vyhrazených nerostů,
  • stanovení průzkumných území a vydávání předchozích souhlasů ke stanovení dobývacích prostorů na území ČR.
 • Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací pro potřeby státu včetně zadávání veřejných zakázek.
 • Výzkum a posudková činnost v oblasti geologických rizik a ekologických zátěží.
 • Činnost zkušebních laboratoří, rozvoj laboratorních analytických metod organické a anorganické geochemie, zajištění akreditace pro chemickou analytiku vzorků hornin, půd a vod.
 • Tvorba a trvalá aktualizace geologických databází, vedení archivu a geologické knihovny, rozvoj moderních metod digitální kartografie a technologií GIS.
 • Vydavatelská činnost zaměřená zejména na vydávání geologických map území České republiky a map od nich odvozených, dále odborných i populárně vědeckých geologických publikací a metodických příruček z oboru aplikované geologie v rámci působnosti státní geologické služby.
 • Spolupráce se zahraničními institucemi, řešení mezinárodních programů a projektů a realizace projektů zahraniční rozvojové pomoci České republiky.
 • Spolupráce s vysokými školami, výzkumnými ústavy a organizacemi jak resortními, tak mimoresortními na výchově vědeckých pracovníků, při popularizaci přírodních věd a ochraně životního prostředí; pracovníci ČGS mohou vyvíjet pedagogickou činnost.