Statistika prováděná Ministerstvem životního prostředí vyplývající z resortních právních předpisů

Sběr statistických údajů
  • Původní (dříve vykazováno dle zákona č. 89/1995 Sb.) resortní statistické zjišťování Ministerstva životního prostředí Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona přechází do kompetencí Ministerstva zemědělství (změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), § 47, odst. 6; platnost od 3. 3. 2017, účinnost od 1. 5. 2017).
  • Původní (dříve vykazováno dle zákona č. 89/1995 Sb.) resortní statistické zjišťování Ministerstva životního prostředí Popl (MŽP) 3-01 Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů) se zjišťují dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) .
  • Původní (dříve vykazováno dle zákona č. 89/1995 Sb.) resortní statistické zjišťování Ministerstva životního prostředí Odv (MŽP) 1-01 Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je nahrazeno aplikací Evidence odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů); přihlášení.
  • Původní (dříve vykazováno dle zákona č. 89/1995 Sb.) resortní statistické zjišťování Ministerstva životního prostředí Geo (MŽP) V 3-01 Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin se zjišťují dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů v rámci souhrnné evidence zásob výhradních ložisek .