Návrh vyhlášky o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

Důvodem k vydání nové vyhlášky je skutečnost, že stávající vyhláška plně nereflektuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (povodňová směrnice) a při jejím výkladu vznikají praktické problémy. Požadovaným cílem nové vyhlášky je tak zajištění doplňkové implementace požadavků povodňové směrnice a náprava problematických bodů vyhlášky, které byly identifikovány praxí při výkladu současného znění vyhlášky a ve vazbě na platný vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb.).

Úřad vlády