Metodické doporučení společného postupu stavebních úřadů a vodoprávních úřadů k posouzeni stavebního záměru v otázkách hospodařeni se srážkovými vodami

Od 1. 2. 2021 vstoupila v platnost novela vodního zákona č. 544/2020 Sb., která v § 5 odst. 3 upravuje povinnost stavebníka při zabezpečení omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na jeho stavby. Pro zabezpečení jednotného postupu při hodnocení splnění požadavků na hospodaření se srážkovými vodami, vyplývajících z § 5 odst. 3 vodního zákona, ve vazbě na stávající prováděcí právní předpisy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do doby novelizace prováděcích právních předpisů ke stavebnímu zákonu, nebo k přijetí nového stavebního zákona, bylo Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství přijato toto společné metodické doporučení.

Stáhněte si...