Správní činnost

Správní činnosti vykonávané orgány ochrany ovzduší v oblasti ochrany ovzduší jsou stanoveny zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Ministerstvo životního prostředí vydává podle § 11 odst. 1:
a) stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje v průběhu jejich pořizování,
b) závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let a parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání,
c) rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje využívajícího technologii, která doposud nebyla na území České republiky provozována.

Další oblastí správní činnosti MŽP je vydávání autorizací k vybraným činnostem právnických a fyzických osob na úseku ochrany ovzduší podle § 32 odst. 1 zákona.