Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Ministerstvo životního prostředí předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Záměrem předkládaného návrhu je zajistit, aby Česká republika splnila cíl daný směrnicí Rady č. 1999/31/ES o skládkách odpadů, která stanoví pro rok 2013 snížení množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO“) ukládaných na skládky odpadů na 50 % produkce roku 1995 a v cílovém roce 2020 na 35 % produkce roku 1995. V současnosti Česká republika tyto cíle neplní.

Úřad vlády