Solární panely

Od 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 165/2012 Sb., který mj. novelizuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který zahrnuje problematiku odpadních solárních panelů do právního rámce nakládání s elektroodpady. Obdobný krok byl realizován na úrovni Evropské unie, v rámci přepracování směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která byla publikována v úředním věstníku Evropské unie dne 24. 7. 2012.

Výše uvedená úprava zákona o odpadech zavádí nové povinnosti týkající se výrobců a též provozovatelů solárních panelů určených pro výrobu elektřiny. Tyto povinnosti spočívají v zajištění optimálního nakládání se solárními panely po skončení jejich životnosti., tzn., jedná se zejména o zajištění jejich přepravy, zpracování, recyklace a odstranění.