Národní program Životní prostředí - výzva č. 12/2018

Výzva č. 12/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Ochrana ozonové vrstvy“
Cíl výzvy:

Cílem výzvy je snížit pravděpodobnost vypouštění látek poškozujících ozonovou vrstvu do ovzduší.

Předmětem podpory jsou následující aktivity:
 • 2.2.A Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země
  a) vybavení sběrného místa
  b) sběr regulovaných látek z vyřazených zařízení (včetně odsátí, recyklace a skladování)
 • 2.2.B Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země
  - zneškodnění regulovaných látek, které již nemají své využití
 • 2.2.C Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a co nejmenším potenciálem globálního oteplování Země
  - vybavení školicích středisek pro osoby pracující, manipulující s alternativními chladivy
Oprávněnými příjemci jsou:
 • u aktivit 2.2.A a 2.2.B právnické osoby, které mají certifikaci ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle přímo použitelných předpisů Evropské unie (podle zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, v platném znění)
 • u aktivity 2.2.C fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které jsou hodnotícím subjektem podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb. nebo které poskytují akreditovaný vzdělávací nebo studijní program v oblasti chladiv

Alokace: 30 mil. Kč

Z celkové alokace je určeno min. 12 mil. Kč na aktivitu 2.2.A písm. a), min. 10 mil. Kč na aktivity 2.2.A písm. b) a 2.2.B a min. 4 mil. Kč na aktivitu 2.2.C.

Výše podpory je u jednotlivých aktivit následovná:
 • 2.2.A písm. a): 500 tis. – 10 mil. Kč, max. 85 % z celkových způsobilých výdajů
 • 2.2.A písm. b): 270 Kč za 1 kg sebrané látky
 • 2.2.B: 350 Kč za 1 kg zneškodněné látky
 • 2.2.C: 500 tis. – 4 mil. Kč, max. 60 % z celkových způsobilých výdajů

Příjem žádostí: 2. 1. 2019 - 28. 6. 2019

Výzva je vyhlášena jako jednokolová, nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou: