Smluvní ochrana

Ochranu evropsky významných lokalit (EVL) je možné po vyhlášení EVL zařazených do tzv. evropského seznamu nařízením vlády podle §45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zajistit třemi způsoby:

 1. smluvní ochrana
  • uzavření smlouvy mezi odpovědným orgánem ochrany přírody a vlastníkem pozemků, na nichž se EVL nachází, podle metodického pokynu MŽP (Věstník MŽP č. 2008/04)
  • dle § 39 a § 45c odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 2. zvláštní územní ochrana
  • vyhlášení EVL v kategorii zvláště chráněného území, která je pro EVL navržena v národním seznamu
  • dle § 45c odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 3. institut tzv. základní ochrany dle §45c odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů