Národní kontaktní místo pro Směrnici OECD pro nadnárodní podniky

Doporučení k odpovědnému chování v globálním kontextu

Národní kontaktní místo (NKM) v České republice vzniklo s cílem implementovat Směrnici OECD pro nadnárodní podniky a bylo zřízeno usnesením vlády ze dne 16. října 2013 č. 779 jako stálá pracovní skupina při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Účastníky jednání Národních kontaktních míst jsou zástupci vlád, zaměstnavatelů a odborů, případně dalších zainteresovaných stran.

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky přináší doporučení vlád členských zemí OECD nadnárodním společnostem s cílem napomáhat tomu, aby fungování nadnárodních společností bylo v souladu s politikou vlád, napomáhat posilování vzájemné důvěry mezi podniky a společností a zlepšení prostředí pro zahraniční investice a zvyšovat tak příspěvek nadnárodních podniků k udržitelnému rozvoji. Směrnice je jedním z nástrojů Deklarace OECD o mezinárodních investicích a nadnárodních podnicích z roku 1976, jejíž další části se týkají národního zacházení, konfliktních požadavků na podniky a mezinárodních investičních pobídek a překážek.

Směrnice zakotvuje dobrovolné zásady a standardy odpovědného chování podniků v souladu s platnými zákony a mezinárodně uznávanými standardy. Zásady OECD se týkají zodpovědného chování v těchto oblastech:

  • zpřístupňování informací;
  • lidských práv;
  • zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů;
  • životního prostředí;
  • boje s úplatkářstvím;
  • zájmů spotřebitelů;
  • vědy a technologií;
  • hospodářské soutěže;
  • daní.

Základní premisou Směrnice v oblasti životního prostředí je, že by podniky měly jednat co možná nejdříve a proaktivním způsobem, aby zabránily vážným či nenapravitelným škodám na životním prostředí způsobeným jejich činností. Podniky by měly udržovat rozumný environmentální management, který by měl zahrnovat činnosti zaměřené na kontrolu přímých i nepřímých dopadů činnosti podniku na životní prostředí v delším časovém horizontu a zahrnovat prvky omezování znečištění a nakládání se zdroji. Subjekt může podat písemnou stížnost na porušování Směrnice. Při řešení specifických případů postupuje Národní kontaktní místo podle procedurálních pravidel.

Národní kontaktní místo ČR

Přehled Národních kontaktních míst