Slovensko

Se Slovenskou republikou sdílí Česká republika hranice v délce 252 km, z nichž 71 km je tvořeno vodními toky. Ty měly spolu s dalšími toky, které hranice překračují, až do 31. prosince 1992 charakter vnitrostátních vod. Po rozdělení České a Slovenské federativní republiky do dvou samostatných států se tyto toky staly hraničními vodami a režim jejich ochrany a využívání bylo nutno upravit mezinárodní smlouvou.

Prozatímně byla spolupráce na hraničních vodách upravena v rámci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí z 1. ledna 1993. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách byla podepsána 16. prosince 1999 a tím také vstoupila v platnost Dohoda (PDF, 107 kB). Dohoda je prováděna prostřednictvím Česko-slovenské komise pro hraniční vody, pro níž pracují čtyři pracovní skupiny.

Náplní pracovní skupiny pro technické otázky v rámci česko-slovenských hraničních vod je projednávání problematiky udržování a úpravy hraničních vodních toků, posuzování výstavby, provozu a údržby vodohospodářských děl, technická opatření pro ochranu před povodněmi, meliorační zařízení, účtování společných vodohospodářských opatření vykonaných na česko-slovenských hraničních vodách atd. Oblast hydrologie na česko-slovenských hraničních vodách je zastřešena pracovní skupinou pro hydrologii. Činnost této pracovní skupiny je zaměřena na společné vyhodnocování a výměnu výsledků v oblasti hydrologie a na projednávání opatření při mimořádných hydrologických událostech, včetně varovné a hlásné služby, která se z pohledu věcné působnosti týká předpovědní hydrologické služby, varovné služby při nebezpečí povodní, ledových jevů a mimořádných změn odtokových poměrů, způsobených vypouštěním vody z vodních nádrží. Pracovní skupina pro ochranu vod řeší vyhodnocování a výměnu výsledků v oblasti jakosti česko-slovenských hraničních vodních toků, ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním a projednávání opatření při mimořádném zhoršení jakosti vod, včetně související hlásné a varovné služby. S cílem zajistit naplňování požadavků Rámcové směrnice byla na česko-slovenských hraničních vodách v roce 2006 ustavena pracovní skupina, která řeší problematiku v oblasti udržitelného využívání hraničních vod, dosahování dobrého stavu vod a zlepšování stavu vodních ekosystémů.

Proběhlé zasedání

Ve dnech 19.-21. srpna se v Uherském Hradišti uskutečnilo 20. zasedání Česko-slovenské komise pro hraniční vody (dále jen „Komise“). Výsledkem zasedání Komise je Protokol z 20. zasedání Komise (PDF, 463 kB).