Slovensko

Se Slovenskou republikou sdílí Česká republika hranice v délce 252 km, z nichž 71 km je tvořeno vodními toky. Ty měly spolu s dalšími toky, které hranice překračují, až do 31. prosince 1992 charakter vnitrostátních vod. Po rozdělení České a Slovenské federativní republiky do dvou samostatných států se tyto toky staly hraničními vodami a režim jejich ochrany a využívání bylo nutno upravit mezinárodní smlouvou.

Prozatímně byla spolupráce na hraničních vodách upravena v rámci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí z 1. ledna 1993. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách byla podepsána 16. prosince 1999 a tím také vstoupila v platnost Dohoda (PDF, 107 kB). Dohoda je prováděna prostřednictvím Česko-slovenské komise pro hraniční vody, pro níž pracují čtyři pracovní skupiny.

Náplní pracovní skupiny pro technické otázky v rámci česko-slovenských hraničních vod je projednávání problematiky udržování a úpravy hraničních vodních toků, posuzování výstavby, provozu a údržby vodohospodářských děl, technická opatření pro ochranu před povodněmi, meliorační zařízení, účtování společných vodohospodářských opatření vykonaných na česko-slovenských hraničních vodách atd. Oblast hydrologie na česko-slovenských hraničních vodách je zastřešena pracovní skupinou pro hydrologii. Činnost této pracovní skupiny je zaměřena na společné vyhodnocování a výměnu výsledků v oblasti hydrologie a na projednávání opatření při mimořádných hydrologických událostech, včetně varovné a hlásné služby, která se z pohledu věcné působnosti týká předpovědní hydrologické služby, varovné služby při nebezpečí povodní, ledových jevů a mimořádných změn odtokových poměrů, způsobených vypouštěním vody z vodních nádrží. Pracovní skupina pro ochranu vod řeší vyhodnocování a výměnu výsledků v oblasti jakosti česko-slovenských hraničních vodních toků, ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním a projednávání opatření při mimořádném zhoršení jakosti vod, včetně související hlásné a varovné služby. S cílem zajistit naplňování požadavků Rámcové směrnice byla na česko-slovenských hraničních vodách v roce 2006 ustavena pracovní skupina, která řeší problematiku v oblasti udržitelného využívání hraničních vod, dosahování dobrého stavu vod a zlepšování stavu vodních ekosystémů.

Proběhlé zasedání

Ve dnech 23. – 25. května 2017 se na území Slovenské republiky, v obci Moravany nad Váhom, uskutečnilo 17. zasedání Česko-slovenské komise pro hraniční vody (dále jen „Komise“). Účelem zasedání Komise bylo projednání jednotlivých oblastí vzájemné spolupráce ve vodním hospodářství na hraničních vodách podle výše uvedené Dohody. Výsledkem zasedání Komise je Protokol ze 17. zasedání Komise (PDF, 446 kB) .