Skupina pro pozorování Země (GEO)

logo GEO

GEO (Group on Earth Observations) - Skupina pro pozorování Země mezinárodní koordinační iniciativa založená roku 2003 ve Washingtonu, D. C. se sídlem v v Ženevě. V současnosti má 89 členských států, včetně České Republiky, která se stala členem na základě usnesení vlády č. 1469 ze dne 20. prosince 2006, a to v souvislosti s účastí ČR v programu Evropské unie Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES).

Globální pozorovací systém Země (GEOSS) je vytvářen Skupinou pro pozorování Země (GEO). Systém GEOSS umožňuje provázání různých druhů pozorování do jednoho komplexního a standardizovaného globálního systému, čímž se urychluje a zjednodušuje cesta k porozumění velkoplošným procesům v životním prostředí a pomůže lépe směrovat politiku v oblasti životního prostředí a klimatu.

Do budování systému GEOSS přispívají členské státy samostatně i skrze své členství v mezinárodních organizacích (např. EUMETSAT, ESA – Evropská kosmická agentura, aj.). Hlavním příspěvkem Evropské unie a jejích členských států do systému GEOSS je program Copernicus. Cílem aktivit pro budování GEOSS/Copernicus je integrace dosud málo koordinovaných pozorování atmosféry, hydrosféry, geosféry a dalších složek pozorování Země v ČR tak, aby získaná data a informace mohla mnohem efektivněji sloužit jak pro rozhodovací sféru, tak i pro státní instituce, soukromý sektor a v neposlední řadě i přímo pro občany ČR.

Zapojení ČR do GEOSS a Copernicus

Gestorem pro zapojení ČR do programů GEO/GEOSS a Copernicus je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), spolugestorem je Ministerstvo dopravy a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V souladu s Usnesením vlády č. 103 ze dne 19. února 2014 byl ministrem životního prostředí zřízen Národní sekretariát GEO/Copernicus (NSGC), který plní každodenní požadavky koordinace a zapojení do aktivit obou programů a zajišťuje velmi aktivní a úzkou mezirezortní spolupráci. NSGC tvoří 4 řádní členové - zástupci MŽP, MD, CENIA, ČHMÚ a MŠMT. Jednání NSGC se mohou účastnit také mimořádní členové a to zejména zástupce NBÚ, ČKK a vybraných resortů.