Projekt Školení kybernetické bezpečnosti

Evropský sociální fond - vlaječka

Na MŽP doběhl dne 19. 7. 2018 projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006081 s názvem „Školení kybernetické bezpečnosti“ spolufinancovaný z ESF.

Operační program: Operační program Zaměstnanost (dále jen „OPZ“)
Prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa (dále jen „projekt“)
Investiční priorita: Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.
Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.
Výzva: 25 Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006081
Název projektu: „Školení kybernetické bezpečnosti“
Termín projektu: 23. 2. 2017- 19. 7. 2018

Finanční rámec projektu: Celkem: 1 854 930 Kč
ESF: 1 499 952, 03 Kč
SR: 354 977,97 Kč

Projekt umožnil zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů v resortu životního prostředí a jeho centrální resortní počítačové sítě při poskytování služeb v rámci rozvoje eGovernmentu.

Umožnil také zvýšení úrovně zabezpečení interního prostředí, ve kterém jsou provozovány informační systémy a zvýšení úrovně bezpečnostního povědomí zaměstnanců resortu životního prostředí. V rámci projektu byli proškoleni zaměstnanci MŽP a jeho resortních organizací v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Projekt v širším měřítku řešil zejména zajištění kybernetické bezpečnosti počítačových sítí zaměstnanci resortu životního prostředí, to znamená Ministerstva životního prostředí a jím zřízených organizací v souladu s platnou legislativou upravující oblast kybernetické bezpečnosti.

Projekt byl dále zaměřen zejména na eliminaci hrozeb způsobené chybami a uživatelů, působením škodlivého kódu, infiltrací komunikace, hackerským útokem z externí sítě, jejichž působením může dojít k finančním ztrátám organizace, omezení fungování organizace či ohrožení poskytování služeb veřejnosti v rámci ČR a EU. Vysoká úspěšnost realizace těchto hrozeb je dána zejména neschopností organizací těmto útokům čelit či předcházet a to zejména z důvodu chybějících znalostí stávajících zaměstnanců v novém dynamicky se rozvíjejícím se odvětví kybernetické bezpečnosti.