ROZHODNUTÍ - DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU-Odvolání EIA - „Skládka Tušimice – optimalizace využití zájmového území“

Publikováno: 11.04.2019

ROZHODNUTÍ -DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný orgán dle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dle § 20 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozhodlo o odvolání spolku Ústecké šrouby, z. s., se sídlem Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 04316509, ze dne 04. 03. 2019, proti závěru zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručovanému veřejnou vyhláškou k záměru „Skládka Tušimice – optimalizace využití zájmového území“ vydaném Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), dne 01. 02. 2019, pod č. j.: KUUK/15396/2019/ZPZ, JID: 19180/2019/KUUK (dále jen „rozhodnutí“), takto:

Podané odvolání spolku Ústecké šrouby, z. s. ze dne 04. 03. 2019 se za použití ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu, a v souladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu zamítá a napadené rozhodnutí Krajského úřadu se tímto potvrzuje.

Stáhněte si...