Sesuvy a řícení skal

Jde o rizikový geofaktor vyvolaný svahovými pohyby půdy, suti, hornin nebo skalního masívu působením geologických procesů. V terénu se projevuje např. zvlněním povrchu, nakupením půd a hornin, vyboulením čela svahu, nahnutím či vyvrácením stromů, řícením skal, bahnotoky, poklesy, podélným zatrháváním svahů, vyvinutými odlučnými plochami, vznikem nových pramenů, pohybem opěrných zdí popřípadě popraskáním staveb.

Roky 2016 – 2018

Nový Operační program Životní prostředí (OPŽP 2014 – 2020) zahrnuje ve specifickém cíli 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu - aktivitu 1.3.4 - Stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“, jež je určená ke stabilizaci sesuvů. V rámci této finanční pomoci EU byly podány žádosti na stabilizaci desítek sesuvů a hrozících skalních řícení z celé ČR. Vesměs se jedná o rizikové lokality v intravilánech obcí a měst. Převážná většina žádostí byla odborem geologie doporučena k realizaci.

Rok 2014

V polovině září roku 2014 postihl některá místa jižní Moravy přívalový déšť, který způsobil sesuvy půd; nahlášeny byly škody v Dolních Věstonicích, Strachotíně a Bulharech. Na území Jihomoravského kraje byl vyhlášen stav nebezpečí. Škody byly vyčísleny na cca 50 mil. Kč a MŽP připravilo podprogram „Náprava povodňových škod v roce 2014“, který měl pomoci sanovat aktivované sesuvy. Lokalita Bulhary byla nakonec řešena z jiného dotačního titulu, takže do podprogramu MŽP „Povodně 2014“ jsou zahrnuty pouze zbylé dvě lokality.

Rok 2013

Přívalové deště na začátku června, ojediněle později v létě, např. také začátkem srpna, společně s lokálními záplavami vyvolaly také sesuvy na svazích. Stav nebezpečí byl vyhlášen na území sedmi krajů v Čechách, včetně města Prahy. Škody způsobené povodněmi nahlásily i některé resortní organizace MŽP (AOPK, VÚV TGM, KRNAP) a Botanický ústav AV v Průhonicích. České geologické službě bylo jen za první polovinu června nahlášeno 32 nových sesuvů. Největší škodu způsobil sesuv, který přerušil nedostavěnou dálnici D 8 u Dobkoviček. MŽP připravilo program pomoci při nápravě povodňových škod, který zahrnuje i opatření pro stabilizaci sesuvů. Jedná se o podprogram ISPROFIN 115272, jehož užívání upravuje Směrnice MŽP č. 8/2014.

Rok 2010

Přívalové deště v květnu a začátkem června 2010 vyvolaly mimo jiné řadu sesuvů půdy, zejména v Moravskoslezském, Zlínském, Olomouckém a Ústeckém kraji. MŽP ve snaze pomoci postiženým regionům vydalo „Pravidla pro poskytování finančních prostředků v rámci podprogramu 115 D 271 MŽP Povodně 2010“), která umožňují ve stanovených případech poskytnout dotaci na stabilizaci sesuvu. Přílohou pravidel je také formulář žádosti.

Rok 2009

Po přívalových deštích začátkem července 2009 vzniklo větší množství sesuvů, zejména na severní Moravě a v Ústeckém kraji. V rámci rozsáhlé pomoci státu při nápravě škod způsobených dešti a následnými povodněmi byl vytvořen také dílčí program ISPROFIN 215119 „Státní podpora Ministerstva životního prostředí při obnově území postiženého povodní v roce 2009“– opatření Z. Program byl implementován Směrnicí MŽP č. 2/2010 a je realizován v roce 2010 – 2011. Žádosti o dotaci na stabilizaci sesuvů byly zaregistrovány pro obce Žulová, Písečná, Česká Ves, Javorník, Netolice a Děčín.