Semináře pro orgány ochrany životního prostředí

Území studie krajiny, územní studie sídlení zeleně, plán ÚSES

V květnu 2016 proběhl v Praze na MŽP seminář k vybraným opatřením podporovaným z

  • OPŽP 2014 – 2020 (plán ÚSES, územní studie sídelní zeleně),
  • IROP 2014 – 2020 (územní studie krajiny).

Prezentován byl především věcný obsah dokumentace, metodické podklady a podmínky dotační podpory.

Aktuální informace: Úspěšní příjemci dotace na projekty územních studií krajiny z programu IROP (gesce MMR, výše 90%) mohou zároveň čerpat dotaci z Národního programu Životní prostředí (gesce MŽP, výše 10%) a pokrýt tak 100% nákladů na jejich zpracování. Více informací ZDE.

Přírodě blízká obnova

V říjnu a listopadu 2016 proběhly v Praze a Olomouci semináře na téma přírodě blízká obnova území po těžbě nerostných surovin, které shrnuly výsledky dvou výzkumných projektů zaměřených na:

  • výzkum lokalit po těžbě nerostných surovin z hlediska vlivu sukcese na biodiverzitu území a z hlediska jejich začlenění do krajiny (sběr dat)
  • výzkum lokalit po těžbě nerostných surovin z hlediska vlivu sukcese na biodiverzitu území a z hlediska jejich začlenění do krajiny (sběr dat)

Metodika pro OOP a další výstupy z projektů budou zveřejněny začátkem roku 2017.