ČR se chce na ruském trhu prosadit v novém oboru - v odpadovém hospodářství

Reforma nakládání s odpady v RF

Problematika nakládání s odpady v Ruské federaci v současnosti prochází zásadní reformou. Dle odhadů státní instituce ROSPRIRODNADZOR bylo v Rusku k roku 2010 nakumulováno 90 mld. tun odpadů, z nichž více jak 16 mld. představuje komunální odpad (dále TBO). Každoročně je pak v Rusku generováno - jen TBO - dalších 40 mil. tun (130 mil. m3), tedy zhruba 277 kg TBO na 1 občana RF. Recyklace TBO je v Rusku prakticky nerozvinutá, až 97% objemu je umísťováno na skládky, jen nepatrná část je průmyslově zpracovávána, případně spalována. Velká ruská města (především Moskva, Petrohrad) a k nim přilehlé oblasti jsou zahlceny odpadky, což se setkává s protesty obyvatelstva.

Před dvěma lety proto ruská vláda ve spolupráci s regiony přistoupila k rozsáhlé reformě nakládání s odpady, která je rozdělena do 4 etap. Ve stávající fázi jsou vybíráni regionální operátoři pro každý subjekt Ruské federace (celkem 85 subjektů), kteří budou zodpovědní za celý technologický proces nakládání s odpady v daném regionu, tedy od sběru odpadu z kontejnerů, až po vývoz nepodléhajícímu zpracování odpadu na skládky. Smlouvy s operátory, kteří jsou od konce loňského roku vybíráni na základě konkurzů, budou sjednány minimálně na 10 let. Díky garanci desetileté koncese a nově stanoveným tržním tarifům mohou operátoři s větší jistotou přistupovat k rozsáhlým investicím do budování infrastruktury od sběrných míst, přes třídírny, technologie pro zpracování jednotlivých typů odpadů, až po výstavbu velkých celků pro energetické využívání odpadů či rekultivaci stávajících skládek. Více jak 50 let se, až na výjimky, do infrastruktury odpadového hospodářství v Rusku prakticky neinvestovalo, moderní a efektivní technologie chybí a je proto třeba je hledat v zahraničí.

Průběh incomingové mise

Incomingové mise se zúčastnili zástupci a představitelé z 6 regionů Severozápadního federálního okruhu, konkrétně Sankt Peterburgu, Leningradské oblasti, Kaliningradské oblasti, Murmanské oblasti, Novgorodské oblasti a Republiky Karélie. V delegaci byli zastoupeni jak vedoucí představitelé regionálních vlád (místopředsedové vlády, ministři, náměstci ministrů, hejtmani a další profiloví úředníci), tak i zástupci několika operátorů, kteří v těchto regionech v oblasti nakládání s odpady působí (včetně pětimilionového Petrohradu a přilehlé Leningradské oblasti).

První den pracovního programu, konkrétně seminář, proběhl v prostorách MZV ČR (14.05.), který zahájil náměstek ministra zahraničních věcí pan Ing. Martin Tlapa. MBA. Na semináři byl specialisty z Ministerstva životního prostředí ČR a společnosti EKO-KOM a.s. ruské straně představen systém nakládání s odpady v ČR a současně prezentována strategie dalšího směřování a řízení odpadového hospodářství v ČR i EU. V dalších třech dnech ruská delegace navštívila konkrétní objekty v celém řetězci nakládání s odpady – tedy od sběrných míst a přepravy odpadu, přes příjem, třídící a dotřiďovací linky, dále řešení zpracování odpadu, ať již šlo o termické rozložení odpadů na palivo a energii nebo konverzi organického odpadu na energii a organické hnojivo, až po nejmodernější spalovny a zrekultivované skládky. Konkrétně byly navštíveny objekty brněnské společnosti SAKO BRNO a.s., pražské AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., spalovna ZEVO PLZEŇ, bioplynová stanice APBB s.r.o., Recyklační centrum ve Vřesové nebo objekty operátora pro region Třebíčsko ESKO-T s.r.o. Prostor (ať již přímo či nepřímo) pro prezentaci svých řešení měli i někteří čeští dodavatelé zařízení jako např. společnosti DEKONTA a.s., Důlní strojírenská společnost s.r.o., HEDVIGA GROUP a.s., MEVA-TEC s.r.o., ODES s.r.o., REFLEX ZLÍN s r.o., VIA ALTA a.s. a další.

Příležitosti

Dle vyjádření náměstka M. Tlapy, který vystoupil na úvodním semináři, Česká republika aktivně hledá nové příležitosti i na tradičních trzích: „Jsme rádi, že i Rusko si stále více uvědomuje odpovědnost za zachování co nejlepší kvality životního prostředí pro budoucí generace a nehledě na rozsáhlé nerostné bohatství - recyklaci odpadů nevnímá pouze jako ekologickou nutnost, ale také jako zdroj druhotných surovin, případně energie. Česká strana je připravena se s ruskými regiony podělit nejen o své zkušenosti na institucionální úrovni, ale současně prezentovat i konkrétní česká řešení, které lze nabídnout na ruském trhu. Právě takové cíle si kladla aktuální incomingová mise ze severozápadního regionu Ruska, kterou MZV ČR v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie zaštítilo“.

V souvislosti s probíhající reformou se situace kolem ruských odpadů začíná postupně měnit. Do budoucna bude vyvíjen stále větší tlak na omezování vývozu odpadů na skládky a naopak jejich hlubší recyklaci. Rusové však moderní a efektivní řešení pro nakládání s odpady dnes nemají. Hledají je proto v zahraničí, což lze vnímat jako příležitost pro české dodavatele. To byl také důvod, proč ekonomický úsek Generálního konzulátu ČR inicioval tento pilotní projekt pro regiony v Severozápadním federálním okruhu. V průběhu incomingové mise bylo předjednáno několik navazujících jednání, které se uskuteční ještě v červnu tohoto roku minimálně ve dvou severozápadních regionech.

Daný projekt byl financován z prostředků na podporu ekonomické diplomacie MZV ČR – PROPED.

Návštěva objektů AVE CZ (Foto: GK ČR v SPb 22.5.2018)

Návštěva objektů AVE CZ (Foto: GK ČR v SPb 22.5.2018)

Návštěva Recyklačního centra ve Vřesové (Foto: GK ČR v SPb 22.5.2018)

Návštěva Recyklačního centra ve Vřesové (Foto: GK ČR v SPb 22.5.2018)

Třídička v SAKO Brno (Foto: GK ČR v SPb 22.5.2018)

Třídička v SAKO Brno (Foto: GK ČR v SPb 22.5.2018)

Návštěva objektu SAKO Brno(Foto: GK ČR v SPb 22.5.2018)

Návštěva objektu SAKO Brno(Foto: GK ČR v SPb 22.5.2018)

Výroba jednotky HEDVIGA GROUP (Foto: GK ČR v SPb 22.5.2018)

Výroba jednotky HEDVIGA GROUP (Foto: GK ČR v SPb 22.5.2018)

Návštěva objektů AVE CZ (Foto: GK ČR v SPb 22.5.2018)

Návštěva objektů AVE CZ (Foto: GK ČR v SPb 22.5.2018)