Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou záměru "Rozšíření skládky Vodňany"

Publikováno: 13.03.2020

Rozhodnutí MŽP č.j. MZP/2020/510/361 ze dne 13.03.2020, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru "Rozšíření skládky Vodňany", o kterém bylo tímto rozhodnutím stanoveno, že nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posuzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Stáhněte si...