Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou záměru "Dostavba areálu 4. et"

Publikováno: 06.09.2019

Rozhodnutí MŽP č.j. MZP/2019/510/1221 ze dne 06.09.2019, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru "Dostavba areálu 4. et", o kterém bylo tímto rozhodnutím stanoveno, že nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posuzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Stáhněte si...