Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, Rotterdam, Nizozemí, 1998

Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, Rotterdam, 1998

logo Rotterdamská úmluva

Cílem úmluvy je ochrana životního prostředí a zdraví člověka před nepříznivými účinky nebezpečných chemických látek. Úmluva obsahuje seznam nebezpečných látek, na které se vztahuje postup předchozího souhlasu. Tento seznam zahrnuje průmyslové chemikálie a účinné látky na ochranu rostlin, jejichž použití je v řadě zemí zakázáno nebo významně omezeno. Pro každou látku uvedenou v seznamu se vypracuje hodnotící dokument, který shrnuje její nebezpečnost a důvody omezení jejího používání.Úmluva tak umožňuje kontrolovat pohyb vybraných látek a omezovat jejich nežádoucí dovoz či vývoz.

Rotterdamská úmluva byla sjednání v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a je smlouvou globální. Vstoupila v platnost dne 24. 2. 2004. Česká republika podepsala úmluvu dne 22. 6. 1999. Ratifikační listina ČR byla uložena u depozitáře 12. 6. 2000 (č.94/2005 Sb.m.s.).

Legislativní zajištění v ČR:

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno.

Legislativní, strategická a koncepční opora pro plnění na úrovni EU:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 689/2008 ze dne 17. 6. 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

Základní informace