Rizikové geofaktory

Rizikové geofaktory životního prostředí („rizikové geofaktory“) jsou vymezeny geologickým zákonem (zák. č. 62/1988 Sb. v § 9a odst. 1 písm. a) bod 2) a oznámení o jejich zjištění upravuje zvláštní právní předpis – vyhláška MŽP o projektování, dokumentaci a rizikových geofaktorech (vyhláška č. 369/2004 v §10 a příloze č.9).

Za rizikové geofaktory se považují takové přírodní stavy nebo procesy v horninovém prostředí, které mohou znamenat významné přírodní riziko pro člověka a jeho činnosti, a které jsou uvedeny v příloze č. 9 této vyhlášky.

Za rizikové geofaktory se nepovažují nepříznivé stavy nebo procesy, které vznikly důsledkem činnosti člověka.

Přehled rizikových geofaktorů
  1. Narušení režimu proudění podzemních vod – např. náhlé změny hladiny podzemních vod jako výsledek přírodních procesů (např. svahové pohyby, poklesy terénu, zemětřesení).
  2. Rizikové koncentrace vybraných anorganických nebo organických látek přírodního původu v podzemních vodách - zvýšené obsahy Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn a polycyklických aromatických uhlovodíků přírodního původu, v množstvích přesahujících následující hodnoty Vyhláška stanovuje limity (v mikrog/l). Pokud jsou koncentrace látek dány antropogenním znečištěním, nejedná se o rizikový geofaktor.
  3. Nadlimitní koncentrace vybraných anorganických nebo organických látek přírodního původu v horninách a produktech jejich zvětrávání - celkový obsah As, Be, Cd, Cu, Hg, Mo, Pb, Sb, Zn a PAU přírodního původu, zjištěný v horninovém prostředí a produktech jejich chemického nebo mechanického zvětrávání (např. v zeminách, půdách, sedimentech vodotečí nebo v sedimentech přírodních i umělých vodních nádrží). Vyhláška stanovuje limity /v mg/kg (g/t)/.
  4. Zvýšená radioaktivita - objemová aktivita radioaktivních prvků v podzemních vodách, které překročily limity pro pitné vody a radon v půdním vzduchu. Vyhláška stanovuje limity (v kBq/m3)
  5. Svahové pohyby a řícení skal - pohyb půd, sutí, hornin a skalního masívu nebo jeho částí působením geologických procesů s projevy a v rozměrech nikoliv zanedbatelných, nebo s vývojem pozorovatelným při řešení geologického úkolu. Za rizikový geofaktor se nepovažuje transport sedimentů stálých vodotečí.
  6. Ropa a zemní plyn - výstupy ropy v množství větším než zanedbatelném nebo hořlavého zemního plynu v koncentraci převyšující 5% z jejich přírodního uložení v horninových strukturách, po přírodních cestách na zemský povrch. Za rizikový geofaktor se nepovažuje výstup ropy a hořlavého zemního plynu důlními díly, vrty nebo jinými technickými díly, s výjimkou opuštěných nebo starých důlních děl.
  7. Oxid uhličitý - nahromadění přírodního oxidu uhličitého v přírodních podzemních prostorách v souvislé vrstvě přesahující mocnost 0,3 m nebo přítok oxidu uhličitého do podzemních prostor určených k práci nebo k pobytu lidí. Ohlašovací povinnost se vztahuje také na opuštěná nebo stará důlní díla. Nevztahuje na přítoky oxidu uhličitého do důlních děl vzniklých hornickou činností.