Rizikové geofaktory

Geofaktory jsou všechny geologické jevy, vlastnosti a procesy, které jsou spjaty s horninovým prostředím a celkově ovlivňují životní prostředí. Rizikové geofaktory mohou znamenat významné přírodní riziko pro člověka a jeho činnosti. Za rizikové geofaktory se nepovažují nepříznivé stavy nebo procesy, které vznikly důsledkem činnosti člověka.