Rizika pro životní prostředí

Specifická rizika pro životní prostředí (rizika environmentální) jsou zabezpečována odborem environmentálních rizik a ekologických škod (OEREŠ). Jedná se o environmentální rizika v oblasti chemických látek, závažných průmyslových havárií s nimi spojených a v oblasti nakládání s geneticky modifikovanými organismy (GMO). OEREŠ vytváří celostátní koncepce prevence škod v těchto oblastech, vytváří systémy hodnocení těchto rizik a navrhuje indikátory jejich sledování a zajišťuje výkon specializované státní správy vyplývající z příslušných zákonů.

Rovněž zabezpečuje v oblastech své působnosti aktivity, vyplývající z členství v mezinárodních organizacích (UNEP, OECD - chemický program a pracovní skupiny pro prevenci průmyslových havárií, biotechnologie a nanomateriály) a z ratifikovaných mezinárodních úmluv (Rotterdamská úmluva, Helsinská úmluva o přeshraničních účincích průmyslových havárií, Cartagenský protokol (PDF, 2 MB) o biologické bezpečnosti, Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech).

Staré ekologické zátěže a kontaminovaná místa v České republice jsou průběžně řešeny Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s dalšími resorty. Ročně jsou tak realizovány průzkumné práce a nápravná opatření na desítkách lokalit. Za danou oblast je gestorem odbor environmentálních rizik a ekologických škod (OEREŠ).