Řízení ICT služeb na MŽP

Evropský fond - vlaječka

Na MŽP probíhá od 1. 9. 2020 projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016946 s názvem „Řízení ICT služeb na MŽP“ spolufinancovaný z EU.

Operační program: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 4 Efektivní veřejná správa
Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa
Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
Výzva: 025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016946
Název projektu: „Řízení ICT služeb na MŽP“
Termín projektu: 1. 9. 2020 - 30. 04. 2023

Finanční rámec projektu:

Celkem: 19 656 000 Kč
ESF: 15 894 431,27 Kč
SR: 3 761 568,73 Kč

Předmětem projektu je zavedení procesního řízení informatiky prostřednictvím implementace doporučení IT4IT a ITIL, implementace nástroje na správu incidentů, požadavků a událostí v rezortu ŽP, vč. naplnění konfigurační databáze (CMDB) a vytvoření architektonického modelu (EA) na MŽP a vybraných rezortních organizacích. Součástí projektu je i získání potřebných znalostí v oblasti modelování enterprise architektury a řídících rámců IT4IT a ITIL prostřednictvím školení vybraných pracovníků.

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšení a zkvalitnění služeb poskytovaných odborem informatiky MŽP (a jednotlivých zapojených rezortních organizací) a to jak interním, tak externím zákazníkům prostřednictvím komplexního redesignu procesů a pracovních postupů odboru informatiky především pak odd. Provozu na základě implementace doporučení IT4IT a ITIL.

Předpokládané výstupy projektu:
  • Získání metodické a konzultační podpory pro vytvoření konfigurační databáze vč. nasazení nástrojů pro řízení a správu konfigurační databáze
  • Zavedení vybraných procesů řízení informatiky podle IT4IT a rámce ITIL
  • Vytvoření jediného kontaktního místa pro uživatele IT služeb