Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Pracovní postup je určen k využití při plánování, přípravě a realizaci revitalizačních opatření ve specifických podmínkách významných vodních cest ČR, a to jak pro veřejnoprávní subjekty (správce vodních toků, obecní a krajské úřady, AOPK ČR, Ředitelství vodních cest), tak soukromé subjekty (např. projekční kanceláře) Materiál poskytuje odbornou podporu při zadávání či zpracování studií a návrhů opatření na vodních cestách vedoucích ke zvýšení krajinné a ekosystémové diverzity a ke zlepšení hydromorfologických ukazatelů v korytech vodních toků a přilehlých částí údolních niv za účelem zlepšování přírodního prostředí a dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí, a to při zohlednění protipovodňové ochrany a stávajících podmínek a parametrů pro provozování plavby.

Pracovní postup je v kontextu specifických podmínek vodních cest vhodným podkladem např. pro zpracování studií podélných revitalizací na vodních tocích a v nivách, pro návrhy, projekční přípravu a aplikaci opatření ke zlepšení stavu hydromorfologických složek dle plánů povodí a pro návrhy kompenzačních a minimalizačních opatření. Při přípravě záměrů (a potažmo žádostí do OPŽP 2014 – 2020) je materiál vhodným podkladem pro lokalizaci konkrétních ploch na vymezených úsecích vodních toků vhodných k revitalizaci či podpoře samovolné renaturace a určení jejich potenciálu z hlediska zvýšení jejich ekologické stability nebo podpory zvláště chráněných druhů či předmětů ochrany EVL, ZCHÚ. Lze jej využít i jako podklad pro územní plánování při koordinaci zájmů v území. Katalog typových opatření a metodickou příručku pro žadatele je možné uplatnit i v rámci jiných vodních cest na území ČR.