Revitalizace oblastí zasažených těžbou nerostných surovin

Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji (1), revitalizace Moravskoslezského kraje (2) a Jihomoravského kraje(2) a řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu (3) je v současné době, po ukončení činnosti FNM ČR, hrazeno z prostředků Ministerstva financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj.

1)
Vláda ČR uznala naléhavou potřebu řešení ekologických škod, které vznikly před privatizací hnědouhelných těžebních společností a odsouhlasila záměr postupně vyčlenit částku 15 mld. Kč z privatizačních výnosů FNM ČR na účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků v Ústeckém a Karlovarském kraji. Vláda ČR schválila svým usnesením č. 446 ze dne 29.4. 2002 ustanovení mezirezortní komise (jako vrcholného řídícího a koordinačního orgánu) k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Meziresortní komisi vede náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Za MŽP je členem této mezirezortní komise RNDr. Richard Přibyl. Jeho zástupcem je Ing. Hana Dvořáková V současnosti probíhají nebo jsou připravovány revitalizační a sanační zásahy např. na lokalitách „Medard Libík“, „Ležáky“, „Chabařovice“, „Čepirohy“, „Horní Jiřetín“, „Růžodolská výsypka“, „Velebudice“, „Radovesická výsypka“, „Vršany“, „Merkur“, „Pokrok“, „jezero Most“, „Brňany“, „Lítov“, „Královské Poříčí“ a na řadě dílčích lokalit postižených následky těžby uhlí (Podkrušnohorské výsypky).

Průběžně aktualizované informace se nacházejí zde.

2)
Vláda ČR vzala v rámci svého usnesení č. 592 z 12. června 2002 návrhy prioritních skupin projektů a způsob čerpání finančních prostředků k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, zejména na posílení řešení důsledků ekologických zátěží vzniklých před účinností novely zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v roce 1993 a důsledků restrukturalizace hutnictví. Odsouhlasila záměr, postupně vyčlenit částku 20 mld. Kč z privatizačních výnosů v období 5 let na účast státu na nákladech odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností, v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje. Svým usnesením č.931 ze dne 22.srpna 2007 prodloužila původně stanovený časový horizont pro vyčlenění finančních prostředků do roku 2018. Usnesením vlády č.119 ze dne 26.ledna 2009 bylo změněno usnesení vlády č.592 a program odstranění ekologických zátěží v Moravskoslezském kraji byl rozšířen na nápravu škod po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje s tím, že vyčleněná částka ze zvláštního účtu vedeného Ministerstvem financí podle § 4 zákona č.178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, byla navýšena na 21 mld. Kč.

Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje byla ustanovena usnesením vlády č. 756 ze dne 5. srpna 2002 ve znění pozdějších úprav. Meziresortní komisi vede náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Za MŽP je členem této meziresortní komise Ing. Hana Dvořáková a jejím zástupcem je RNDr. Richard Přibyl.

V současnosti jsou připravovány, nebo probíhají sanační a revitalizační zásahy např. na lokalitách „Lazy“, „Darkov“, „Stachanov“, „Odra“, „Paskov“, „Louky“, „Kuboň“, „Rudná“, „Opava“, „Karviná“ a „Vítkovice“.

Na území Jihomoravského kraje se jedná o lokalitu „CHOPAV (kvartér řeky Moravy)“, která se nachází zhruba na území mezi Lanžhotem, Břeclaví a Hodonínem. Probíhá zde průzkum a sanace starých ekologických zátěží vzniklých v minulosti při těžbě ropy, jejíž hlavní součástí je relikvidace starých sond.

3)
Postup prací na zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu vychází z usnesení vlády č. 552 (včetně příloh) z 4. června 2003. Postupně mají být na řešení ekologických zátěží a revitalizace území v případě a) hlušinových odvalů 908,0 mil Kč a b) povrchových prostorů dolů 269,0 mil Kč. Celkem vláda schválila částku 1 177,0 mil Kč.

Za MŽP je členem této mezirezortní komise Ing. Karel Bláha, CSc. Jeho zástupcem je RNDr. Richard Přibyl. V současnosti již byly ukončeny sanační a revitalizační zásahy na odvalu „V Němcích“ dolu Schoeller (východní a západní část), kde byl prováděn sanační zásah v souvislosti s havarijním stavem odvalu (zahoření). Dále probíhá rekultivace odvalu bývalého dolu Tuchlovice (náklady 860 mil. Kč).

Aktualizováno k 21.2.2014