Doplňující podklady k Programu revitalizace Krušných hor

Program revitalizace Krušných hor byl schválen vládou dne 23. 11. 2016. Obsahem Programu revitalizace Krušných hor je návrh opatření k zajištění zlepšení a stabilizace stavu lesních porostů postižených v minulém století imisní kalamitou.

Při naplňování Programu revitalizace Krušných hor se postupuje na území zvláště chráněných území dle platných plánů péče a na území soustavy Natura 2000 dle přijatých souhrnů doporučených opatření (viz Ústřední seznam ochrany přírody, které stanovují vhodnou péči o předměty ochrany za účelem zachování či dosažení jejich příznivého stavu a zároveň za tímto účelem vymezují plochy s návrhem specifického managementu. Pro možnost praktického zajišťování vhodné péče o předměty ochrany evropsky významných lokalit dle souhrnů doporučených opatření jsou dále níže pro potřeby Programu revitalizace Krušných hor uveřejněny mapové podklady s lokalizací přírodních stanovišť mimo plochy se specifickým managementem vymezené v souhrnech doporučených opatření a mimo zvláště chráněná území. Mapové podklady jsou členěny dle jednotlivých evropsky významných lokalit a jsou zpracovány odděleně pro lesní a nelesní přírodní stanoviště.

Pro možnost praktického zajišťování vhodné péče o tetřívka obecného na území Krušných hor je dále níže uveřejněna studie „Opatření na podporu populace tetřívka obecného v Krušných horách" (Ametyst, 2019). V rámci této studie došlo mj. k upřesnění, doplnění a konkretizaci jednotlivých opatření na ochranu tetřívka obecného v návaznosti na souhrny doporučených opatření pro Ptačí oblast Východní Krušné hory a Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská, a tím ke kompletaci podkladů nezbytných pro ochranu daného druhu v Krušných horách.

Stáhněte si...