Resortní statistika

Nositelem činnosti státní statistické služby je Český statistický úřad.

Pracovištěm státní statistické služby Ministerstva životního prostředí je odbor ekonomiky životního prostředí. Výkon statistické služby resortu vymezuje m. j. interní směrnice Ministerstva životního prostředí.

Programy statistického zjišťování

Zveřejnění Programu statistických zjišťování (příslušnou vyhláškou v rámci Sbírky zákonů ČR) na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty. Programy statistických zjišťování (https://www.czso.cz/csu/vykazy/program_statistickych_zjistovani) obsahují seznamy statistických zjišťování a charakteristiky jednotlivých zjišťování stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška v samostatných přílohách stanoví Program statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem a Program statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Vlastní formuláře statistických výkazů, resp. jejich vzory naleznete na http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1.

Zpravodajské povinnosti Ministerstva životního prostředí vůči Českému statistickému úřadu (zákon č. 89/1995 Sb., v rámci Programu statistického zjišťování)

V rámci statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem vznikají každoročně Ministerstvu životního prostředí, jakožto zpravodajské jednotce, zpravodajské povinnosti vůči Českému statistickému úřadu. Tyto povinnosti každoročně aktualizuje Český statistický úřad.

Statistická zjišťování prováděná Ministerstvem životního prostředí (zákon č. 89/1995 Sb., v rámci Programu statistického zjišťování)

Statistika prováděná Ministerstvem životního prostředí vyplývající z resortních právních předpisů

Kromě zjišťování v rámci Programů statistických zjišťování (dle zákona č. 89/1995 Sb.) uskutečňuje Ministerstvo životního prostředí sběr statistických údajů v rámci resortních právních předpisů.