Aktuálně řešené projekty na česko – rakouských hraničních vodách

Projekt „Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje“

Tento česko-rakouský projekt se zapojením Slovenské republiky je financován z programu „Cíl 3 česko-rakouská spolupráce“. Projekt řeší rozšíření stávajícího předpovědního srážkoodtokového modelu (HYDROG) Českým hydrometeorologickým ústavem (dále jen ČHMÚ) v česko-slovensko-rakouském pohraničí pro řeky Moravu (od Strážnice po soutok s Dyjí) a Dyji (od Nových Mlýnů po soutok s Moravou). V rámci projektu byl pro provozování a kalibraci předpovědního modelu v česko-slovensko-rakouském pohraničí v zájmovém území Jihomoravského kraje rozšířen stávající automatický monitoring o 9 nových monitorovacích stanic včetně potřebného přenosu, ukládání a vizualizace dat.

Projekt byl realizován a je v provozu.

Projekt „Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje“

Česko-rakouský projekt „Přírodě blízká protipovodňová ochrana na soutoku řeky Moravy a Dyje“ (poldr Soutok) je financovaný z programu „Cíl 3 česko-rakouská spolupráce“ a je rozdělen na část projekční (zpracování Generelu oblasti od Soutoku po Hodonín včetně části zasahující na slovenské území) a část realizační (vlastní stavební opatření). Projekční část je realizována rakouskou stranou. Projektovými partnery jsou z pověření rakouského Spolkového ministerstva pro dopravu, inovace a technologie firma Via Donau GmbH, spolková země Dolní Rakousy a Spolkový ústav pro životní prostředí. Veškerá stavební opatření se budou konat na českém státním území a budou realizována výhradně firmou Povodí Moravy, s. p. Financování má být zajištěno prostřednictvím programu „Evropská teritoriální spolupráce (ETZ) Rakousko-Česká republika 2007-2013“.

Projekt je v současné době realizován.

Koncepce harmonizace protipovodňové ochrany v přeshraničních povodích

Tento projekt, na kterém se podílelo 9 projektových partnerů z České republiky, Maďarska, Rakouska a Slovenské republiky, byl financován z operačního programu Central Europe. Jeho základní téma je harmonizace implementace povodňové směrnice EU (ES 2007/60/ES) na příkladu vodních toků překračujících státní hranice, jako je Dunaj, Dyje, Morava a Litava. Cílem projektu je vypracovat dlouhodobou strategii ochrany a prevence před povodněmi v projektovém území. Výstupem projektu je mj. mapování současného stavu a vyhodnocování rizik s vytvořením společného memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti protipovodňové ochrany v soutokové oblasti „Morava – Dyje“.

Projekt byl realizován a je v provozu.