Aktuálně řešené projekty na česko – rakouských hraničních vodách

Projekt „Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje

Česko-rakouský projekt se zapojením Slovenské republiky. Projekt financován z programu „Cíl 3 česko-rakouská spolupráce“.Projekt, který řeší rozšíření stávajícího předpovědního srážkoodtokového modelu (HYDROG) Českým hydrometeorologickým ústavem (dále jen ČHMÚ) v česko-slovensko-rakouském pohraničí pro řeky Moravu (od Strážnice po soutok s Dyjí) a Dyji (od Nových Mlýnů po soutok s Moravou). Pro provozování a kalibraci předpovědního modelu v česko-slovensko-rakouském pohraničí byl v zájmovém území Jihomoravského kraje rozšířen stávající automatický monitoring o 9 nových monitorovacích stanic včetně potřebného přenosu, ukládání a vizualizace dat.
Projekt byl realizován a je v provozu.

Projekt „Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje“

Česko-rakouský projekt financovaný z programu „Cíl 3 česko-rakouská spolupráce“.
Projekt „Přírodě blízká protipovodňová ochrana na soutoku řeky Moravy a Dyje“ (poldr Soutok). Projekt je rozdělen na část projekční (zpracování Generelu oblasti od Soutoku po Hodonín včetně části zasahující na slovenské území) a část realizační (vlastní stavební opatření). Projekční část je realizována rakouskou stranou. Projektovými partnery jsou z pověření rakouského Spolkového ministerstva pro dopravu, inovace a technologie firma Via Donau GmbH, spolková země Dolní Rakousy a Spolkový ústav pro životní prostředí. Veškerá stavební opatření se budou konat na českém státním území a budou realizována výhradně firmou Povodí Moravy, s. p.. Financování má být zajištěno prostřednictvím programu „Evropská teritoriální spolupráce (ETZ) Rakousko-Česká republika 2007 – 2013“.
Projekt je v současné době realizován.

Koncepce harmonizace protipovodňové ochrany v přeshraničních povodích

Projekt, na kterém se podílelo 9 projektových partnerů z České republiky, Maďarska, Rakouska a Slovenské republiky. Financováno z operačního programu Central Europe.
Základní téma je harmonizace implementace povodňové směrnice EU (ES 2007/60/ES) na příkladu vodních toků překračujících státní hranice jako je Dunaj, Dyje, Morava a Litava. Cílem projektu je vypracovat dlouhodobou strategii ochrany a prevence před povodněmi v projektovém území. Výstupem projektu je mj. mapování současného stavu a vyhodnocováním rizik s vytvořením společného memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti protipovodňové ochrany v soutokové oblasti „Morava-Dyje“.
Projekt byl realizován a je v provozu.