Aktuálně řešené projekty na česko – německých hraničních vodách

Aktuálně řešené projekty na česko-německých hraničních vodách

V rámci Stálého výboru Bavorsko je intenzivně diskutována problematika výskytu rtuti v plaveninách Reslavy a Ohře vzhledem k jejich následnému usazování ve vodním díle Skalka a realizace společného česko-německého projektu. Tento projekt, obsahující soubor opatření, vedoucích ke snížení vnosu rtuti do nádrže Skalka, by měl být pokračováním již ukončeného projektu „Rtuť na přítoku do nádrže Skalka, vyhodnocení a návrhy opatření“.Na základě výsledků a závěrů přeshraničního projektu „Problematika živin a sinic ve vodním díle Skalka“ (2008–2009) byla učiněna oboustranná opatření ve snaze o zlepšení jakosti vod. Pravidelně se setkává pracovní skupina pro ochranu perlorodky říční a velevruba tupého a probíhají jednání k implementaci Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky na hraničních vodách.

V rámci Stálého výboru Sasko byl sledován projekt z programu Cíl 3 „Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE)“, a to v oblastech Hřensko-Křinice/Kirnitzsch a Petrovice-Lückendorf-Jonsdorf-Oybin, ukončený v březnu 2015. Předpokládá se iniciace dalšího navazujícího projektu, týkajícího se množství podzemních vod a projektu k vymezení hraničních podzemních vod v oblasti mezi hraničními vodními toky Labe a Lužická Nisa.

V dubnu 2017 byla zaregistrována projektová žádost projektu „TraboRima“ z „Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020“. Tímto projektem budou provázány cíle povodňové ochrany s cíly Rámcové směrnice.

Rovnež probíhá projekt VitaMIN v rámci „Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020“. Projekt se mimo jiné zabývá stanovením pozaďových koncentrací kovů v útvarech povrchových vod v česko-saské příhraniční oblasti.