Aktuálně řešené projekty na česko – německých hraničních vodách

V rámci Stálého výboru Bavorsko je intenzivně diskutována problematika výskytu rtuti v plaveninách Reslavy a Ohře vzhledem k jejich následnému usazování ve vodním díle Skalka a realizace společného česko-německého projektu. V pořadí druhý společný přeshraniční projekt „Opatření na vodních tocích Kössein a Reslavě pro zmírnění problematiky rtuti na vodní nádrži Skalka“​​ z „Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 Cíl EÚS“ byl schválen v červnu 2018 a bude probíhat do 30. června 2021. Česká strana dokončila zpracování analýzy rizik k posouzení antropogenních rizik zatížením rtutí pro životní prostředí v nádrži Skalka. Bavorská strana iniciovala na podzim 2018 sledování vodních toků s ohledem na výskyt velevruba tupého (Unio crassus) a v dubnu 2019 vypracování studie proveditelnosti ke stanovení vhodných opatření ke snížení eroze na Kössein a Reslavě/Röslau.

Česká strana navrhla provést modelování vstupů fosforu do nádrže Skalka modelem VSTOOLS.EUTRO, kterým disponuje česká strana, včetně návrhů opatření a Cost-Effective-Analysis. Německá strana má území zpracované v modelu MONERIS. Tímto modelem byl vyhodnocen rovněž projekt "Problematika živin a sinic v nádrži Skalka". V současné době probíhá porovnání výstupů z obou modelů.

Pravidelně se setkává pracovní skupina pro ochranu perlorodky říční a velevruba tupého a účastníci si vyměňují podrobné informace o probíhajících a plánovaných projektech a o odchovu a bioindikacích v České republice, Bavorsku a Sasku. Jedná se např. o projekty „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v Zeleném pásu Bavorsko – Česko“, projekty týkající se záchranných programů, odchovu mladých perlorodek a renaturace vodních toků, o projekt ke sledování vlivů rybničního hospodaření na perlorodkové vodní toky nebo o perlorodkový projekt ArCoNaVeRa.

Probíhají jednání k implementaci Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky na hraničních vodách.

Ve Stálém výboru Sasko je sledován projekt „ResiBil - Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání“, probíhající v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020. Bylo schváleno prodloužení projektu do 30. června 2020. Cílem projektu je využít výsledků modelů k odvození doporučení pro (městské) vodárenské společnosti, aby bylo zajištěno udržitelné využívání zdrojů podzemních vod.

V dubnu 2017 byla zaregistrována projektová žádost projektu „TraboRiMa“ z „Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020“, který je v současné době potvrzen jako projekt zásobní. Tímto projektem budou provázány cíle povodňové ochrany s cíli Rámcové směrnice.

Projekt VitaMin v rámci „Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020“ se chýlí ke konci. Projekt se mimo jiné zabývá stanovením pozaďových koncentrací kovů v útvarech povrchových vod v česko-saské příhraniční oblasti. Projekt byl českými partnery podle plánu ukončen ke 30. červnu 2019, zatímco němečtí partneři ukončení prodloužili o jeden rok do 30. června 2020. Dne 18. června 2019 se v městě Most konala česká závěrečná konference, čímž bylo ukončeno všech 6 projektů realizovaných českou stranou.

V rámci projektu „Fláje – Rauschenbach“ z Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 (projektoví partneři státní podnik Povodí Ohře a Zemská správa přehrad Svobodného státu Sasko) bylo vybudováno informační centrum u nádrže Fláje, informační pavilon u nádrže Rauschenbach a byly instalovány informační tabule. Slavnostní otevření proběhlo dne 24. června 2019.