Konference RECYCLING 2020

25. ročník mezinárodní konference Cirkulární ekonomika ve stavebictví, recyklace a využívání druhotných stavebních materiálů

Kdy: 15.-16. října 2020
Kde: Hotel Santon, Přístavní 38, 635 00 Brno

Konference je určená pro provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů), orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení, výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií, stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty či firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů

Tematické zaměření konference
 • Možnosti využívání stavebních výrobků z druhotných surovin v souladu s Vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle Nařízení EP a Rady 305 / 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
 • Katalog druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů vhodných pro využití ve stavebnictví
 • Nakládání s vybranými SDO jako s vedlejšími produkty
 • Aktualizace surovinové politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 až 2022“ pro oblast stavebnictví a její vliv na rozvoj recyklace SDO.
 • Připravovaný nový zákona o odpadech a jeho očekávaný vliv na recyklaci stavebních a demoličních odpadů.
 • Další legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů
 • Proces recyklace stavebních a demoličních odpadů ve vybraných zemích EU
 • Proces certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou platnou legislativu
 • Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.
 • Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.
 • Využívání recyklovaného kameniva v liniových stavbách
 • Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů
 • Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.

Konferenci pořádá Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Aktuální informace spojené se změnou termínu sledujte na www.arsm.cz
Kontakt: arsm@arsm.cz