Rašeliniště

Pojem „rašeliniště“ není legislativně definován. Rašeliniště ve smyslu významného krajinného prvku je třeba chápat jako místo výskytu rašeliny, tedy ekosystém se značnou produkcí rostlinné biomasy, avšak s jejím nedostatečným rozkladem v důsledku nadměrného zamokření a nepříznivých podmínek pro rozkladné organismy.

K identifikaci rašeliniště je možné využít přítomnosti typických rostlinných společenstev (fytocenóz). Lze vycházet z dat mapování biotopů Natura 2000 (Chytrý a kol., 2010), kde jsou rašeliniště reprezentovány skupinami biotopů R2 (slatinná a přechodová rašeliniště) a R3 (vrchoviště). Dále je pak možné využít publikace Moravec a kol. (1995), Petříček a kol. (1999), Míchal, Petříček a kol. (1999), kde jsou popsána jednotlivá společenstva rašelinišť. Rašeliniště je možno také vymezit plošně. Za rašeliniště jsou považována území, kde hloubka neodvodněné rašeliny je vyšší než 0,3 m a plocha je větší než 0,25 ha (Papáčková, Eiseltová, 2001).