Rakousko

Význam spolupráce na hraničních vodách s Rakouskem spočívá v tom, že z celkové délky 466 km státních hranic s Rakouskem je tvořeno 173 km vodními toky nebo vodními plochami. Většina vod ze západní poloviny těchto hranic odtéká Vltavou do Labe a dále do Severního moře. Zbývající vody spadají do povodí Dunaje.

Česko-rakouská spolupráce v oblasti vodního hospodářství se dá rozdělit do tří období: Prvním obdobím je spolupráce na hraničních vodách podle Smlouvy mezi Československou republikou a Rakouskou republikou o úpravě technicko-ekonomických otázek v hraničních úsecích řek Dunaje, Moravy a Dyje, která byla podepsána 12. prosince 1928 v Praze a v platnost vstoupila 2. září 1930. Pro plnění této smlouvy byla ustanovena Společná technická komise, která se na počátku své činnosti zabývala výhradně technicko-hospodářskými otázkami a úpravami hraničních úseků Dunaje, Moravy a Dyje, zvláště pak udržováním průtočných profilů, ochranou před povodněmi a ledovým nebezpečím a zřizováním protipovodňových hrází. Především po 2. světové válce byla tato spolupráce rozšířena nejen o otázky odstraňování povodňových škod, ale i o projednávání plavebních otázek, o záležitosti týkající se sjednocení nivelační sítě pro Dunaj a Moravu, o spolupráci při výměně hydrologických a hydrografických dat a v neposlední řadě i o problematiku udržování čistoty vod. Československo - rakouská spolupráce se v tomto období rozšířila o projednávání vodohospodářských otázek v povodí Malše, Lužnice a Horní Vltavy.

Druhé období bylo započato v roce 1967. Původní smlouva o technickohospodářské spolupráci na Dunaji, Moravě a Dyji z roku 1928 nemohla pokrýt stále se rozšiřující spolupráci mezi oběma státy v oblasti vodního hospodářství. Z tohoto důvodu byla dne 7. prosince 1967 podepsána Smlouva (PDF, 108 kB ) mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách, která vstoupila v platnost po ratifikaci oběma smluvními státy dne 18. března 1970. K provádění této smlouvy byla ustanovena Československo-rakouská komise pro hraniční vody. Zvláštní význam má ustanovení této smlouvy, podle nějž se k hraničním vodám počítají také vody sousedící se státními hranicemi, pokud by na nich provedená vodohospodářská opatření významnou měrou nepříznivě ovlivnila vodohospodářské poměry na území druhé smluvní strany. Stále větší význam získávaly při projednávání vodohospodářských opatření kromě technicko-hospodářských problémů rovněž i aspekty ochrany životního prostředí.

Počátek třetího období česko-rakouské spolupráce v oblasti vodního hospodářství se datuje od 1. ledna 1993, tedy od zániku České a Slovenské federativní republiky, kdy na práci Československo-rakouské komise pro hraniční vody navázala Česko-rakouská komise pro hraniční vody. Vzhledem k tomu, že záležitosti hraničních vod, včetně vyúčtování nákladů, byly v komisi projednávány zásadně podle povodí Dunaje, Moravy, Dyje a Horní Vltavy, nečinilo velké potíže rozdělit československo-rakouskou vodohospodářskou spolupráci mezi Českou republiku a Slovenskou republiku. Současná česko-rakouská spolupráce v oblasti ochrany vod je upravena smlouvou z roku 1967.

Seznam aktuálně řešených projektů na hraničních vodách s Rakouskem je k dispozici zde.

Proběhlé zasedání
  • Ve dnech 21. až 23. května 2019 se v rakouském městě Illmitz konalo 27. zasedání Česko-rakouské komise pro hraniční vody. Nedílnou součástí zasedání je Protokol z 27. zasedání Česko-rakouské komise pro hraniční vody.
    Protokol (PDF, 928 kB)