Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Rada vlády pro udržitelný rozvoj je stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády pro oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení a dlouhodobých priorit státu.

Hlavními úkoly Rady je nalézat shodu nad dlouhodobými prioritami a vyhodnocovat klíčové trendy v udržitelném rozvoji na národní i globální úrovni. Je také garantem tvorby klíčových strategických dokumentů udržitelného rozvoje pro Českou republiku: Strategického rámce Česká republika 2030 (dále jen „ČR 2030“) a Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice.

Základním principem udržitelného rozvoje je zajištění rovnováhy všech pilířů udržitelného rozvoje, tedy environmentálního, sociálního a ekonomického pilíře. Rada se snaží propojit odborníky s politiky, ale i se strategickými útvary ministerstev, odbornou veřejností a občanskou společností a zajistit tak komplexní náhled na zásadní témata ovlivňující rozvoj našeho státu. Pod Radu spadá osm expertních výborů, které se zabývají jednotlivými tematickými oblastmi, a čtyři pracovní skupiny.

Technické a administrativní zázemí poskytuje radě Oddělení udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí. Jedním z jeho podstatných úkolů je koordinace činností a jednání Rady a jejích výborů a pracovních skupin. Dalšími úkoly oddělení je zajištění meziresortní spolupráce a koordinace při realizaci politiky udržitelného rozvoje, zajišťování souladu strategických dokumentů s ČR 2030. Důležitou roli sehrává rovněž v rámci posilování mezinárodní spolupráce (zejm. EU, OECD, OSN) a mezinárodních vazeb a využívání zahraničních zkušeností.

Oddělení udržitelného rozvoje zajišťuje také popularizaci a komunikaci udržitelného rozvoje. Za tímto účelem je každoročně pořádáno Fórum pro udržitelný rozvoj a Týden udržitelného rozvoje, celoevropská iniciativa zahrnující širokou škálu aktivit a přednášek, do jejichž organizace se může každý zapojit.

Činnost Rady se zaměřuje především na:
  • implementací Strategického rámce Česká republika 2030 a Agendy 2030 OSN pro udržitelný rozvoj
  • projednání Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti a Zprávy o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, které vyhodnocují naplňování opatření a indikátorové sady,
  • metodickou koordinaci koncepčních dokumentů
Historie

Rada vlády pro udržitelný rozvoj byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003 jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. Jednalo se o reakci na mezinárodní aktivity v oblasti udržitelného rozvoje. V roce 2006 byla Rada převedena do gesce Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“), kde působila do roku 2014.

Dne 9. června 2014 schválila vláda změny v organizaci a zabezpečení činnosti této Rady a přesunula její působiště z MŽP na Úřad vlády ČR. Do agendy Rady byla rovněž včleněna věcná agenda Národní ekonomické rady vlády.

Dne 14. března 2018 vláda rozhodla o přesunu výkonu a koordinace agendy udržitelného rozvoje z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí. Zároveň schválila nový statut Rady, podle kterého je předsedou Rady ministr životního prostředí a místopředsedou ministryně pro místní rozvoj. Předsedou Rady je nyní ministr životního prostředí Richard Brabec a místopředsedkyní je ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Stáhněte si...
Složení Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Rada pro udržitelný rozvoj je složená ze zástupců ministerstev, Úřadu vlády, Parlamentu ČR, sociálních partnerů a nestátních neziskových organizací a akademické obce. Jednání Rady se koná alespoň jednou ročně, v mezidobí může řešit naléhavé úkoly Řídící výbor Rady. Do Rady může být nominováno až pět osob ad personam. V současné době má Rada 39 členek a členů.

Stáhněte si...