Výzva - 1/2019 PU: Půjčky na vodohospodářskou infrastrukturu

Cíl výzvy

Cílem výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpořených v rámci OPŽP, prioritní osy 1, specifický cíl 1.1 a 1.2, jejichž záměrem je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo.

Předmět podpory

Půjčka je poskytována na posílení vlastních zdrojů určených na realizaci opatření podporovaných formou dotace z Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“) pro specifický cíl 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod a specifický cíl 1.2 Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Žádost musí mít vazbu na konkrétní schválený projekt z OPŽP, vydanou Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň nemá vydané změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace umožňující financování projektu OPŽP.

Půjčka je určena k posílení vlastních zdrojů žadatelů, kteří mají schválenu dotaci OPŽP a nezískali potřebné prostředky z tržních zdrojů a tuto skutečnost doloží k žádosti o půjčku (čestné prohlášení, zápis z jednání zastupitelstva obce, stanovisko poskytovatele či jiný relevantní doklad).

Oprávnění příjemci:

O finanční půjčku mohou žádat subjekty dle vyhlášených výzev v rámci OPŽP pro prioritní osu 1, SC 1.1 a SC 1.2, zejména:
obce, města, kraje, dobrovolné svazky obcí; městské části hl. města Prahy; jimi zřizované příspěvkové organizace; obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Alokace: 500 mil. Kč

Výše podpory:

Půjčka může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi poskytnutou dotací z OPŽP a celkovými věcně způsobilými výdaji. Dotace OPŽP, půjčka ze SFŽP, případně podpora z dalších národních veřejných zdrojů (např. dotace z krajů) nesmí přesáhnout 100 % z celkových věcně způsobilých výdajů.

Příjem žádostí:

Žádosti je možné podávat od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020, případně do vyčerpání alokace.

Výzva je koncipována jako průběžná nesoutěžní.

Jak podat žádost:

Žádosti se předkládají Fondu prostřednictvím elektronického formuláře v uživatelském prostředí IS - IFN Bene-Fill, který je přístupný přes webové stránky Fondu www.sfzp.cz. Následně také písemně nebo datovou zprávou společně s přílohami podepsanými statutárním zástupcem.

Dokumenty související s Výzvou: