Ptačí oblasti

Ptačí oblasti (SPA – Special Protection Areas) jsou vymezovány pro druhy ptáků uvedené v příloze I směrnice Rady č. 2009/147/ES (kodifikovaná verze 79/409/EHS v úplném znění; článek 4.1 směrnice) a stěhovavé druhy, které se pravidelně vyskytují na území členských států EU (článek 4.2 směrnice). V České republice bylo na základě odborných kritérií, založených na kritériích pro výběr významných ptačích území (IBA) v EU, navrženo a následně vymezeno 41 ptačích oblastí pro 41 druhů z přílohy I směrnice a pro 6 stěhovavých druhů.

Ptačí oblasti se zřizují nařízením vlády, přičemž v nařízení vlády je možno pro účely zajištění jejich ochrany (tj. udržení populací druhů, pro které je ptačí oblast zřízena, ve stavu příznivém z hlediska ochrany) stanovit činnosti vázané na souhlas orgánu ochrany přírody. Tyto činnosti umožňují orgánu ochrany přírody stanovit v rámci správního řízení upřesňující podmínky, které je nezbytné při výkonu těchto činností dodržet, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění populací druhů, které jsou předmětem ochrany ptačích oblastí. Činnosti vázané na souhlas mají přímou vazbu na zabezpečení ochrany biotopů významných pro druhy, které jsou předmětem ochrany ptačích oblastí, a dále na zajištění klidu jedinců dotčených druhů v průběhu hnízdního období (popř. v období letního a podzimního shromažďování či zimování).

Pro ptačí oblasti zajišťuje Ministerstvo životního prostředí v případě potřeby zpracování souhrnů doporučených opatření, které definují vhodnou péči pro zachování či dosažení příznivého stavu předmětů ochrany ptačích oblastí (viz § 45e odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.). Zejm. se jedná o ptačí oblasti, které nejsou zcela v překryvu se zvláště chráněným územím. V případě takového překryvu je vhodná péče o předměty ochrany ptačích oblastí součástí plánů a zásad péče o zvláště chráněná území.