Projekty v oblasti odpadového hospodářství k podpoře plnění cílů POH ČR hrazené z PO8 OPŽP 2007 - 2013

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014 - 2020

V rámci projektu je analyzován aktuální stav v oblasti odpadového hospodářství České republiky a to ve vazbě na stávající zařízení a zařízení, podpořená z finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 (dále jen „OPŽP“), včetně těch zařízení, která jsou stále v procesu výstavby. Analýza byla zpracována k přesnému zacílení podpory v rámci jednotlivých navržených specifických cílů, podcílů a aktivit prioritní osy 3: "Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika" OPŽP 2014 - 2020 tak, aby byla podpora z Fondu Soudržnosti vynaložena smysluplně a efektivně a přispěla tak k žádoucímu posunu odpadového hospodářství České republiky ve smyslu naplňování hierarchie nakládání s odpady.

Stáhněte si...
Optimalizace nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod
Projekt zpracovává návrh nejvhodnějšího způsobu nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod jako odpady v ČR, a to v souladu s požadavky Evropské unie a České republiky a též s ohledem na složení kalů z ČOV jak z hlediska odpadového hnojivového potenciálu, tak z pohledu ochrany zdraví.
Stáhněte si...
Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů

Projekt řeší problematiku vybraných druhů stavebních a demoličních odpadů. V rámci projektu je analyzována produkce vybraných druhů stavebních a demoličních odpadů, způsobu nakládání s nimi, situace v členských státech EU a informace o provozovaných technologií na zpracování vybraných odpadů v ČR. Projekt zvažuje možnosti jejich efektivního a účinného využití jako náhrady primárních zdrojů, které povedou ke zmírnění dopadů na životní prostředí. V projektu jsou navrženy vhodné způsoby nakládání s různými druhy stavebních a demoličních odpadů a zpracována prognóza produkce vybraných druhů demoličních a stavebních odpadů.

Stáhněte si...
Stanovení kritérií pro realizaci míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů OPŽP 2014 – 2020

Projekt analyzuje současný stav v oblasti prevence vzniku komunálních odpadů na území České republiky a zpracována analýza stavu v oblasti prevence vzniku komunálních odpadů v členských státech Evropské unie. Další část projektu navrhuje optimální způsob sběru výrobků z domácností a vybudování míst pro opětovné použití těchto výrobků.

Stáhněte si...
Zhodnocení podporované oblasti 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013

Projekt vyhodnocuje absorpční kapacity jednotlivých podpořených zařízení v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013.

Stáhněte si...