Projekt Digitální důvěra a související infrastruktura resortu MŽP

Evropský fond - vlaječka

Na MŽP probíhá od 22. 4. 2015 projekt CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006499 s názvem „Digitální důvěra a související infrastruktura resortu MŽP“ spolufinancovaný z EU.

Operační program: Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)
Prioritní osa IROP: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví.
Specifický cíl: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Výzva: 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006499
Název projektu: „Digitální důvěra a související infrastruktura resortu MŽP“
Termín projektu: 22. 4. 2015 - 31. 12. 2018

Finanční rámec projektu:

Celkem: 45 862 988,83 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje: 6 248 555,23 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 39 614 433,60 Kč
ESF: 32 032 231,00 Kč
SR: 7 582 202,60 Kč

Projekt „Digitální důvěra a související infrastruktura resortu MŽP“ je složen ze třech vzájemně provázaných projektových úloh:
  • Vybudování Resortního datového centra
  • Implementace elektronické spisové služby v resortu MŽP
  • Implementace systému digitální důvěry v resortu MŽP

Projektová úloha Vybudování Resortního datového centra spočívá v pořízení nezbytného HW a SW Resortního datového centra určeného pro provoz centrálních informačních systémů (systémy, kdy všechny příp. většina resortních organizací využívá jednu instanci systému) a centralizovaných informačních systémů (systémy, kdy všechny příp. většina resortních organizací využívá shodný informační systém běžící v datovém centru, ale pro jednotlivé organizace jsou vytvořeny individuální instance systému), vč. informačního systému pro datové centrum.

Další oblastí této projektové úlohy je vybudování nové serverovny v objektu MŽP, Vršovická 65 a její vybavení příslušnými technologiemi (chlazení, hasící systém, …). Vzhledem k rozsahu stavebních úprav, které si vyžaduje vybudování nové serverovny je v projektu překročena maximální hranice pro vedlejší způsobilé výdaje o téměř 6,25 mil Kč. Z tohoto důvodu projekt vykazuje nezpůsobilé výdaje ve shodné výši.

V rámci vybudování Resortního datového centra bude vybavena i vzdálená lokalita pro zálohování informačních systémů a jejich dat systémem diskových polí pro zálohování.

Resortní datové centrum bude poskytovat zázemí mj. pro všechny dále uvedené projektové úlohy.

Projektová úloha Implementace elektronické spisové služby v resortu MŽP je realizována na Ministerstvu životního prostředí, CENIA – České informační agentuře životního prostředí, České geologické službě, České inspekci životního prostředí a Správě jeskyní ČR. Cílem projektové úlohy je na všech těchto organizacích zavést informační systém elektronické spisové služby vč. příslušných procesů zcela v souladu se stávající legislativou z oblasti spisové služby a archivnictví.

Projektová úloha Implementace informačního systému digitální důvěry spočívá především v nasazení enterprise infrastruktury digitální důvěry v souladu s evropským nařízením eIDAS. Tato infrastruktura bude poskytovat služby jednotlivým informačním systémům a to jak MŽP, tak i jednotlivých resortních organizací.