Programy výzkumu a vývoje

Nosným programem MŽP je v současné době „Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí ČR na léta 2007 – 2013“ (RPV MŽP), který byl schválen usnesením vlády č. 503 ze dne 10. května 2006 a notifikován Evropskou komisí pod názvem "Státní podpora N378/2006 - Česká republika".

V roce 2008 končí řešení projektů v rámci programů SM „Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů, SK „VaV pro potřeby státní správy v oblasti životního prostředí“. Ukončené programy VaV jsou následně hodnoceny dle platné metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje zveřejňované na stránkách Rady pro výzkum a vývoj.

Zdrojem financování je účelová podpora na VaV. Projekty řešené v rámci programů VaV MŽP byly vybírány v rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji., které se realizují podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje a nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji v platném znění.

Podané návrhy projektů do veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji se hodnotí a posuzují nejméně dvěma oponenty a následně odbornými poradními orgány, které doporučují poskytovateli návrhy projektů k podpoře. Odborní poradní orgány se ve své činnosti řídí předem schváleným statutem a jednacím řádem.

Prezenční výpůjčky zpráv projektů výzkumu a vývoje jsou možné v knihovně MŽP po předchozí dohodě o podmínkách půjčování a kopírování. Informace poskytuje Mgr. Jaroslava Kotrčová z referenčního informačního střediska MŽP.
Kontakt: Mgr. Jaroslava Kotrčová

Extrakty z řešení projektů VaV jsou zveřejňovány se souhlasem řešitelů s cílem seznámit podrobněji veřejnost s výsledky řešení projektů VaV. Anotace a přehledy výsledků řešených či ukončených projektů lze též získat na internetové adrese http://aplikace.isvav.cvut.cz.