Programy péče

Programy péče jsou koncepční dokumenty, které jsou připravovány pro zvláště chráněné druhy, u nichž dochází ke konfliktům, působí ekonomické škody i jiné střety s lidskými zájmy a proto je nutné věnovat pozornost zajištění udržitelnosti jejich výskytu na našem území (jak z hlediska rozsahu škod, tak rizika nárůstu jejich pronásledování v důsledku konfliktů).

Hlavní náplní programů péče jsou opatření směřující k zachování udržitelného výskytu druhů a zároveň zmírnění potenciálních konfliktů s činností člověka. Důraz je kladen na kvalitní monitoring druhu, přípravu a ochranu biotopů (v nichž nedochází ke střetům), výchovu, osvětu a informování veřejnosti i různých cílových skupin a opatření administrativního rázu přispívající k řízení konfliktu, jako např. diferenciace intenzity praktické ochrany apod. Manipulace s jedinci daného druhu není vyloučena, netvoří však významnou část programů. Programy péče mohou být považovány za obdobu managementových plánů, jejichž zpracování je doporučováno pro některé druhy v rámci mezinárodních úmluv atp.

Principy fungování programů péče, stejně jako seznam nových kandidátů pro zpracování programů shrnuje Koncepce záchranných programů a programů péče (PDF, 11 MB) zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v České republice přijatá Ministerstvem životního prostředí v roce 2014. Aktuální informace o jednotlivých záchranných programech a jejich realizaci lze nalézt na www.zachranneprogramy.cz.