Program Prostředí pro život

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život (dále jenom „program“) byl schválen usnesením vlády ČR č. 204 ze dne 25. března 2019. Poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR, gestorem obsahu je Ministerstvo životního prostředí.

Cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Prioritní oblasti programu:
 • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
 • ochrana ovzduší,
 • odpadové a oběhové hospodářství,
 • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
 • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
 • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Celkové výdaje na program se předpokládají ve výši 4,46 mld. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu budou činit 3,8 mld. Kč. Nejméně 50 % tohoto objemu je určeno na výzkum související se suchem a dalšími důsledky a souvislostmi klimatické změny.

Trvání programu (tj. čerpání prostředků z něj) je nastaveno na období 7 let od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2026.

Program je rozvržen do tří podprogramů:
 • Podprogram 1 (PP1) je určen k podpoře operativního výzkumu ve veřejném zájmu. Výsledky budou převážně nekomercializovatelné. Projekty můžou trvat 1 až 3 roky. Hlavním uchazečem může být výzkumná organizace, podnik nebo organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace.
 • Podprogram 2 (PP2) se zaměřuje na technologické inovace s komercializovatelnými výsledky. Délka projektů může být v rozmezí 2 až 4 let. Hlavním uchazečem může být výzkumná organizace nebo podnik.
 • Podprogram 3 (PP3) je zaměřen na orientovaný výzkum, který vyžaduje stabilní prostředí výzkumných týmů, vesměs mezinárodních. Pro PP3 bude vyhlášená jediná soutěž na podzim 2019, přičemž realizace projektů bude na dobu 6,5 let.

Nejvyšší povolená intenzita podpory na projekt v podprogramech 1 a 3 je 100 %, v podprogramu 2 maximálně 90 % (v případě, že projekt provádí samostatně jen výzkumná organizace).

Intenzita podpory zúčastněných podniků se řídí pravidly Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (tzv. GBER) a Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie C 198/1, 27. června 2014.

Veřejné soutěže pro podprogramy 1 a 2

První veřejná soutěž (pro PP1 a PP2) byla vyhlášena od 12. 6. 2019 do 19. 9. 2019 se zahájením poskytování podpory v roce 2020.

Následně se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží každoročně v letech 2020 až 2023, v PP1 ještě v r. 2024.

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být:
 • výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky (dle čl. 2 odst. 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014); tj. „organizace pro výzkum a šíření znalostí" bez ohledu na právní formu nebo způsob financování, jejíž hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí (např. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, ale i některé obchodní korporace, spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti apod.). Jsou to mj. všechny osoby uvedené v seznamu výzkumných organizací MŠMT.
 • podniky - právnické osoby či podnikající fyzické osoby (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) vykonávající hospodářskou činnost ve smyslu čl. 1 Přílohy 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat;
 • organizační složky státu - (dle § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích) a jimi zřízené příspěvkové organizace (dle § 54 odst. 1 a násl. téhož zákona).
Aplikační garant

Každý projekt musí mít tzv aplikačního garanta, což je osoba (právnická nebo podnikající fyzická), která napomáhá orientovat výzkumná nebo vývojová řešení na jejich praktické využití, resp. aktivně přispívá k tomu, aby výsledky projektu byly uplatnitelné a také následně uplatněné v praxi, tj. využije je ve své činnosti, bude je prodávat apod. Může také ovlivňovat přípravu projektu a sledovat jeho průběh. Aplikační garant může být interní, pokud je členem řešitelského týmu, nebo v opačném případě externí.

V prvním podprogramu (Výzkum ve veřejném zájmu) může být aplikačním garantem pouze instituce veřejné správy, jež vykonává veřejnou moc v oblasti životního prostředí. Institucí veřejné správy se přitom rozumí organizační složky státu (OSS) a územní samosprávné celky (ÚSC). Aplikační garant musí tedy splňovat obě dvě podmínky, jednak být jedním ze dvou povolených typů subjektů (OSS nebo ÚSC), jednak vykonávat veřejnou moc v oblasti životního prostředí.Vysvětlení aplikačního garanta pro 1. veřejnou soutěž - podprogram 1 je přiložen níže. V PP2 může být aplikačním garantem jakákoliv vhodná osoba (viz zadávací dokumentace str. 12) a v PP3 výhradně MŽP.Pokud máte zájem o aplikační garantství MŽP, kontaktujte níže uvedené osoby.

Průběh veřejné soutěže je upraven zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací č. 130/2002 Sb. a dále předpisy a procesy TA ČR.

Kompletní informace k 1. veřejné soutěži jsou k nalezení na webových stránkách TA ČR.

Druhá veřejná soutěž (podprogram 3)

Třetí podprogram (dále také PP3) je určen ke střednědobé podpoře tzv. orientovaného výzkumu na pomezí mezi výzkumem základním a aplikovaným. Pro podprogram 3 je vyhlášená jediná soutěž (od 27.11.2019) s tím, že výsledky budou známé nejpozději do 30. 6. 2020 a provádění projektů bude moci začít od 1. 7. 2020.Projekty můžou předkládat konsorcia několika špičkových pracovišť z oborů relevantních pro vybrané výzkumné téma (výzkumná témata jsou obdoba prioritních výzkumných cílů, používaných v jiných veřejných soutěžích na podporu výzkumu vývoje a inovací). MŽP pro tuto soutěž navrhlo 7 výzkumných témat.

Kompletní informace k 2. veřejné soutěži jsou k nalezení na těchto webových stránkách TA ČR.

Doplňující informace k zadání 2. VS sestavené na základě tematických seminářů konaných na MŽP ve dnech 9. – 11. prosince 2019, naleznete v dokumentech ke stažení.

Nejbližší termíny:

27. 11. 2019 – vyhlášení 2. veřejné soutěže – podprogram 3
19. 2. 2020 – lhůta pro podání projektových žádostí v rámci 2. veřejné soutěže
29. 2. 2020 – nejpozdější termín pro zveřejnění výsledků 1. veřejné soutěže na internetové adrese https://www.tacr.cz.
20. 2. 2020 - 30. 6. 2020 hodnocení návrhů projektů 2. veřejné soutěže a vyhlášení výsledků nejpozději do 30. 6. 2020

Kontaktní osoby:

Jiří Guth Jarkovský
Email: jiri.guth@mzp.cz
Tel.: 26712-2757

Olga Hajdová
Email: olga.hajdova@mzp.cz
Tel: 26712-2374