Program Prostředí pro život

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život (dále jenom „program“) byl schválen usnesením vlády ČR č. 204 ze dne 25. března 2019. Poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR, gestorem obsahu je Ministerstvo životního prostředí.

Cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Prioritní oblasti programu:
  • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
  • ochrana ovzduší,
  • odpadové a oběhové hospodářství,
  • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
  • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
  • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Celkové výdaje na program se předpokládají ve výši 4,46 mld. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu budou činit 3,8 mld. Kč. Nejméně 50 % tohoto objemu je určeno na výzkum související se suchem a dalšími důsledky a souvislostmi klimatické změny.

Trvání programu (tj. čerpání prostředků z něj) je nastaveno na období 7 let od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2026.

Program je rozvržen do tří podprogramů:
  • Podprogram 1 (PP1) je určen k podpoře operativního výzkumu ve veřejném zájmu. Výsledky budou převážně nekomercializovatelné. Projekty můžou trvat 1 až 3 roky. Hlavním uchazečem může být výzkumná organizace, podnik nebo organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace.
  • Podprogram 2 (PP2) se zaměřuje na technologické inovace s komercializovatelnými výsledky. Délka projektů může být v rozmezí 2 až 4 let. Hlavním uchazečem může být výzkumná organizace nebo podnik.
  • Podprogram 3 (PP3) je zaměřen na orientovaný výzkum, který vyžaduje stabilní prostředí výzkumných týmů, vesměs mezinárodních. Pro PP3 bude vyhlášená jediná soutěž na podzim 2019, přičemž realizace projektů bude na dobu 6,5 let.

První veřejná soutěž (podprogramy 1 a 2) byla vyhlášena 12. 6. 2019 a její výsledky 28. 2. 2020 (více o 1. VS zde) a druhá veřejná soutěž (podprogram 3) byla vyhlášena 26. 11. 2019 a její výsledky 19. 6. 2020 (více o 2. VS zde).

Třetí veřejná soutěž (podprogram 1)

Třetí veřejná soutěž byla vyhlášena dne 20. května 2020 pro podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu.

Cílem tohoto podprogramu je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí.

Uchazeči mohou být nejen výzkumné organizace, ale i podniky a neziskové organizace. Obcím a krajům, resp. obecním a městským úřadům, magistrátům a krajským úřadům stačí jen potvrdit, že mají o výsledky konkrétního projektu zájem a že je budou využívat při výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí, případně se mohou do řešení přímo zapojit. Výsledky podpořených projektů tak pomohou nejen ministerstvu, ale i dalším orgánům ochrany životního prostředí na celostátní, krajské i obecní úrovni.

Ve třetí veřejné soutěži programu Prostředí pro život je vypsáno 41 specifických tzv. prioritních výzkumných cílů. Deset z nich je přímo zaměřeno na sucho a další problematiku změny klimatu a další desítka pak nepřímo na dílčí technické a společenské problémy jak adaptace, tak mitigace, tj. omezování příspěvku člověka ke změně klimatu.

Seznam všech prioritních výzkumných cílů a zadávací dokumentaci této veřejné soutěže naleznete níže v sekci “Stáhněte si...”

Veškeré informace ke 3. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život najdete zde.

V současné době probíhá hodnocení podaných návrhů projektů.

Čtvrtá veřejná soutěž (podprogram 3)

Čtvrtá veřejná soutěž byla vyhlášena dne 9. září 2020 pro podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy, a to pro téma č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP.
Třetí podprogram je určen ke střednědobé podpoře tzv. orientovaného výzkumu na pomezí mezi výzkumem základním a aplikovaným. V tomto podprogramu již byla vyhlášená jedna soutěž (2. VS), pro kterou MŽP navrhlo 7 výzkumných témat. Ve druhé soutěži bylo podpořeno 6 projektů ve výzkumných tématech 1 - 6, ve výzkumném tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP nebyl vybrán a podpořen žádný projekt.. Proto je čvrtá veřejná soutěž vyhlášena pouze pro téma č. 7 - Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP.

Projekty mohou předkládat konsorcia několika špičkových pracovišť (minimálně tří) z oborů relevantních pro dané výzkumné téma. Uchazeči mohou být výzkumné organizace, podniky a organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici v sekci “Stáhněte si...”

Veškeré informace ke 4. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život najdete zde.

Nejbližší termíny:

9. 9. 2020 - vyhlášení 4. veřejné soutěže – podprogram 3, výzkumné téma č. 7 - Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP

do 27. 10. 2020 – lhůta pro podání návrhů projektů v rámci 4. veřejné soutěže

do 31. 12. 2020 – zveřejnění výsledků 3. veřejné soutěže na internetové adrese https://www.tacr.cz

do 31. 1. 2021 – zveřejnění výsledků 4. veřejné soutěže na internetové adrese https://www.tacr.cz

Kontaktní osoby:

Jiří Guth
Email: jiri.guth@mzp.cz
Tel.: 26712-2757

Olga Hajdová
Email: olga.hajdova@mzp.cz
Tel: 26712-2374