Program na podporu projektů nevládních a neziskových organizací

Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje aktivity nestátních neziskových organizací (NNO) v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Dotace na projekty občanských sdružení a obecně prospěšných společností jsou ze státního rozpočtu poskytovány ve dvou podprogramech na příslušný kalendářní rok. Veřejné výběrové řízení je obvykle vyhlašováno v roce, který předchází roku realizace projektu, a vychází ze společných Zásad vlády pro poskytování dotací NNO. Horní limit na 1 projekt bývá cca 200-300 tis. Kč. Agendu dotací pro NNO má na starosti odbor finančních a dobrovolných nástrojů MŽP, který spravuje i databázi výsledků a výstupů z podpořených projektů.

Kontaktní osoby:
Petra Nováková Sádková tel. 267 122 141, email: petra.novakova@mzp.cz
David Kunssberger, tel. 267 122 356, e-mail: david.kunssberger@mzp.cz

Dále MŽP podporuje také Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny. Tuto část Programu zajišťuje odbor obecné ochrany přírody a krajiny.

Kontaktní osoba:
Ing. Veronika Bohuňková, 267 122 987, email: veronika.bohunkova@mzp.cz