Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace v gesci MŽP:

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal — zdali studiem, či praxí.

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob.

Autorizovanou osobou se může stát jakákoli právnická, fyzická nebo fyzická podnikající osoba, která požádá Ministerstvo životního prostředí, jakožto autorizující orgán, o autorizaci gesčně příslušné profesní kvalifikace a vyhoví podmínkám stanoveným zákonem. Schválené profesní kvalifikace a procesy spojené s jejich ověřováním a uznáváním včetně informační podpory jsou uveřejněny na webových stránkách .

Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku. Ten pokrývá náklady autorizujícího orgánu spojené s agendou udělování autorizace. Pro udělení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 1 500,- Kč. Pro prodloužení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 500,- Kč.

Platbu správních poplatků je možno uhradit Ministerstvu životního prostředí následujícími způsoby:
  • prostřednictvím kolků (max. do hodnoty 5000,- Kč),
  • bezhotovostním převodem na zvláštní bankovní účet Ministerstva životního prostředí č. 19-7628001/0710 (variabilní symbol: 322 u právnických osob a datum narození ve tvaru DDMMRRRR u fyzických osob; konstantní symbol: 0379).

Žádost lze vygenerovat prostřednictvím klienta informačního systému ISKA, který je spolu s uživatelskou příručkou a dalšími informacemi uveřejněn na adrese .

Před podáním žádosti je nutné prostudovat příslušný hodnotící standard ke každé profesní kvalifikaci, kde jsou uvedeny požadavky na autorizované osoby. Další podrobnosti uvádí přímo zákon č. 179/2006 Sb..

Vytištěnou a podepsanou žádost s přílohami, včetně nalepených kolků za správní poplatek či dokladu o zaplacení převodem na určený bankovní účet autorizujícího orgánu, může žadatel zaslat na adresu Ministerstva životního prostředí nebo doručit osobně na podatelnu. Žádost s přílohami, včetně dokladu o zaplacení převodem na určený bankovní účet autorizujícího orgánu, lze též zaslat elektronicky datovou schránkou (datová schránka Ministerstva životního prostředí: 9gsaax4). Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů.

Profesní kvalifikace jsou sdruženy v Národní soustavě kvalifikací. Ke každé profesní kvalifikaci jsou Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a rezortními ministerstvy vytvářeny kvalifikační a hodnotící standardy. Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno, co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje, co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat.

Pokud má občan zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, osloví autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci a přihlásí se na zkoušku. Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali. Přihlášku ke zkoušce lze získat na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na adrese. Pokud občan splní všechny požadavky dané hodnotícím standardem, vydá mu autorizovaná osoba osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno. Konkrétní částku určuje autorizovaná osoba dle svých podmínek tak, aby pokryla náklady spojené s konáním zkoušky. Autorizované osoby k provádění zkoušek příslušných profesních kvalifikací jsou uveřejněny na webových stránkách.

Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/overovani-a-uznavani-vysledku-dalsiho-vzdelavani

Kontaktní osoba pro autorizaci na Ministerstvu životního prostředí:

Mgr. Jitka Burianova (e-mail: jitka.burianova@mzp.cz, tel.: 267 122 933)

Kurzy

Průvodce procesy Národní soustavy kvalifikací, e-learning

Opis Osvědčení o získání profesní kvalifikace

V případě zájmu o vystavení opisu osvědčení o získání profesní kvalifikace je třeba požádat Ministerstvo životního prostředí písemně. V žádosti je třeba uvést název profesní kvalifikace, jméno a příjmení, bydliště, datum narození, datum vykonání zkoušky a název autorizované osoby, která zkoušku provedla. Vystavení Opisu Osvědčení o získání profesní kvalifikace podléhá správnímu poplatku ve výši 50,- Kč (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, příloha Sazebník správních poplatků, položka 3a). „Opis Osvědčení“ bude vydán až po úhradě výše uvedeného správního poplatku na účet Ministerstva životního prostředí číslo 19-7628001/0710 (variabilní symbol: 322 u právnických osob a datum narození ve tvaru DDMMRRRR u fyzických osob; konstantní symbol: 0379).

Vzory vybraných povinných příloh k žádosti o udělení autorizace:
Žádost o udělení autorizace
Fyzická osoba:
Stáhněte si...
Podnikající fyzická osoba:
Stáhněte si...
Právnická osoba:
Stáhněte si...
Právnická osoba vykonávající činnost školy:
Stáhněte si...
Žádost o prodloužení platnosti autorizace
Fyzická osoba:
Stáhněte si...
Podnikající fyzická osoba:
Stáhněte si...
Právnická osoba:
Stáhněte si...
Právnická osoba vykonávající činnost školy: