Sdělení odboru ochrany vod MŽP k možnosti prodloužení platnosti povolení k vypouštění OV do vod povrchových nebo podzemních

Určeno vodoprávním úřadům (VPÚ) všech stupňů.

Vzhledem k tomu, že v nedávné době došlo k vydání nových právních předpisů regulujících vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, konkrétně NV č. 401/2015 Sb. a NV č. 57/2016 Sb. a od 1. 1. 2019 vstoupí v platnost novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., která také v § 38 mění některé skutečnosti, spojené se stanovováním emisních limitů, a vzhledem k tomu, že v současné době není ve vodním zákoně možnost přezkumu platných rozhodnutí k vypouštění OV na základě provedené změny právních předpisů, je nezbytné, aby u stávajících povolení, vydaných podle dříve platných předpisů (např. NV č. 61/2003 Sb.) nebyla v žádném případě prodlužována doba platnosti rozhodnutí. Vždy je třeba vydat rozhodnutí nové tak, aby stanovené emisní limity a další podmínky byly stanoveny v souladu s platnými právními předpisy v době vydání a s odkazem na tento právní předpis. Stejně je třeba postupovat i v případě, že je zažádáno o změnu povolení týkající se úpravy druhu sledovaných ukazatelů znečištění či jejich limitů, způsobu měření a monitoringu či dalších parametrů povolení, jež by mohly být provedenou změnou právních předpisů dotčeny.