Datum přístupu ČR a legislativní zajištění v ČR Espoo úmluvy

Datum přístupu ČR:

Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států byla sjednána 25. 2. 1991 v Espoo a vstoupila v platnost 10. 9. 1997. Česká republika Úmluvu ratifikovala 26. 2. 1991 a vstoupila pro ní v platnost 27. 5. 2001 (č. 91/2001 Sb.m.s.).

První změna Úmluvy byla přijata rozhodnutím II/14 na druhém setkání smluvních stran konané v únoru 2001 v Sofii. Druhá změna Úmluvy byla přijata rozhodnutím III/7 na třetím setkání smluvních stran konané v červnu 2004 v Cavtatu.

Změny vstoupí dle čl. 14 Úmluvy v platnost pro ty smluvní strany Úmluvy, které je ratifikovaly, schválily nebo přijaly, devadesátý den poté, co depozitář obdrží listiny o ratifikaci, schválení nebo přijetí alespoň od tří čtvrtin těchto smluvních stran. Po tomto datu vstoupí změna v platnost pro jakoukoli jinou smluvní stranu devadesátý den poté, co tato smluvní strana uloží svou listinu o ratifikaci, schválení nebo přijetí změny.

Úmluva je smlouvou prezidentské kategorie, což v praxi znamená, že ratifikace musí být schválena oběma komorami Parlamentu ČR.